Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII

Thứ sáu, 07/06/2013 11:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1077/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang với nội dung kiến nghị:“Cử tri phản ảnh chính sách cất nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 và Quyết định 67 là chưa phù hợp, số hộ nghèo có đất thì được cất nhà, còn số hộ nghèo không có đất thì không đước cất nhà, đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung chính sách mới nhằm hỗ trợ cho tất cả các hộ nghèo có đất, không đất đều được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước”.“Cử tri cho rằng chính sách hỗ trợ cất nhà ở cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số theo đề án 25 của Chính phủ không còn phù hợp (hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà không còn phù hợp vì giá vật tư lên cao), đề nghị tăng mức là 30 triệu đồng, nhằm đảm bảo chất lượng nhà từ 10 năm trở lên”. Bộ Xây dựng xin được trả lời như sau: 

1. Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững. Tiếp theo, ngày 29/10/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg để bổ sung các hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở, đang cư trú tại các thôn, bản trực thuộc phường, thị trấn, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp cũng được hỗ trợ nhà ở theo cơ chế, chính sách quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

Theo quy định của chính sách trên, thì các hộ nghèo (thuộc khu vực nông thôn) có khó khăn về nhà ở đều được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quy định, không phân biệt hộ đã có đất ở hay hộ không có đất ở. Để đảm bảo những hộ chưa có đất ở có điều kiện để được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tại điểm 3.5 Khoản 3 Phần I Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của liên Bộ Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã hướng dẫn: Chỉ thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với các hộ gia đình thuộc diện đối tượng đã có đất để làm nhà ở. Đối với các hộ gia đình thuộc diện đối tượng chưa có đất để làm nhà ở hoặc đã có đất để làm nhà ở nhưng nằm trong khu vực thường xuyên bị thiên tai, sạt lở đất, không đảm bảo an toàn thì Uỷ ban nhân dân các cấp tuỳ theo khả năng, điều kiện của địa phương bố trí đất ở (phù hợp với quy hoạch) cho các hộ đó trước khi thực hiện việc hỗ trợ nhà ở.

Mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên tại một số địa phương chưa giải quyết đất ở cho những hộ nghèo có khó khăn về đất ở, do đó, trên thực tế, vẫn còn những hộ nghèo chưa có đất làm nhà ở nên chưa được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quy định của chính sách, đúng như ý kiến phản ảnh của cử tri.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015 và hỗ trợ đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, gồm các chính sách sau:

- Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015. Theo đó, mức hỗ trợ để mua đất ở cho hộ gia đình là 33 triệu đồng/hộ (ngân sách trung ương hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ và ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu là 10% mức hỗ trợ của ngân sách trung ương).

- Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Theo đó mức giao diện tích đất ở cho mỗi hộ bình quân 200 m2/hộ. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tự cân đối quỹ đất và ngân sách để giao đất cho các hộ làm nhà ở.

Như vậy, đối với những hộ nghèo thuộc đối tượng của các chính sách trên đề nghị Tỉnh triển khai hỗ trợ theo quy định để họ có đất ở, tạo điều kiện để họ xây dựng nhà ở. Đối với những hộ nghèo không thuộc đối tượng của các chính sách trên thì đề nghị Tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương thực hiện giải quyết đất cho các đối tượng này theo quy định của Luật đất đai để họ có điều kiện xây dựng nhà ở, đảm bảo ổn định cuộc sống.

2. Đề án 25 mà cử tri của tỉnh An Giang nêu là Đề án số 25/ĐA-UBND ngày 8/12/2008 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt để thực hiện Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2008-2010.

Theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên thì UBND tỉnh căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng ngân sách địa phương để xem xét, quyết định giao đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo cho phù hợp với điều kiện và tập quán ở địa phương. Mức hỗ trợ để mua đất cấp cho hộ dân chưa có đất ở là 10 triệu đồng/hộ (ngân sách trung ương hỗ trợ 8 triệu đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng).

Còn việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình nghèo có khó khăn về nhà ở (bao gồm cả các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo) thì thực hiện theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 7,2 triệu đồng/hộ (ngân sách trung ương hỗ trợ 06 triệu đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 1,2 triệu đồng). Đối với những hộ dân cư trú tại vùng khó khăn thì ngân sách nhà nước hỗ trợ 8,4 triệu đồng/hộ (ngân sách trung ương hỗ trợ 7 triệu đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 1,4 triệu đồng). Ngoài ra, các hộ dân còn được vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm nhà ở, mức vay tối đa là 08 triệu đồng/hộ (lãi suất vay 3%/năm trong thời hạn 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm). Đồng thời, các địa phương còn có trách nhiệm huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ và bản thân các hộ dân phải có trách nhiệm tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở.

Về các chính sách cần hỗ trợ thêm cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có thể xây dựng được nhà ở:

Ngày 20/5/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015 để thay thế Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên. Theo đó, mức hỗ trợ để mua đất cấp cho hộ gia đình đã tăng lên 33 triệu đồng/hộ (ngân sách trung ương hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ và ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu là 10% mức hỗ trợ của ngân sách trung ương).

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình nghèo (bao gồm cả hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo): Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2011 -2015 (Chương trình 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Theo đó, do giá vật tư, vật liệu đã tăng so với thời điểm 2008, Bộ Xây dựng đề nghị tăng mức hỗ trợ từ ngân sách lên 10 triệu đồng/hộ (đối với vùng khó khăn là 12 triệu đồng/hộ, đối với vùng đặc biệt khó khăn là 14 triệu đồng/hộ) và mức vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tăng lên 15 triệu đồng/hộ, ngoài ra còn huy động thêm từ cộng đồng và sự tham gia đóng góp của bản thân hộ gia đình. Tuy nhiên, hiện nay còn có ý kiến khác nhau về thời gian thực hiện và cơ cấu nguồn vốn, do vậy Thủ tướng Chính phủ đang giao các Bộ liên quan bàn bạc, thống nhất để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1077/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)