Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thứ năm, 06/06/2024 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3380/BXD-QLN gửi bà Nguyễn Phương Thảo hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

1. Về số lượng thành viên Ban quản trị của tòa nhà chung cư

Tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư (sau đây gọi là Thông tư số 06/2019/TT-BXD) đã có quy định cụ thể về tòa nhà chung cư và cụm nhà chung cư. Đồng thời, tại khoản 4 Điều 2 của Thông tư này đã quy định về số lượng thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư. Do vậy, đề nghị bà đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

2. Về việc thành lập các bộ phận trực thuộc Ban quản trị

Tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD đã quy định các thành viên Ban quản trị nhà chung cư chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo phân công tại Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

Tại khoản 6 Điều 15 của Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây gọi là Quy chế số 02) đã quy định: trong trường hợp cần thiết, hội nghị nhà chung cư quyết định lập tổ kiểm tra hoặc thuê đơn vị có chuyên môn để kiểm tra sổ sách và việc thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư.

Như vậy, pháp luật nhà ở không quy định thành lập các bộ phận trực thuộc Ban quản trị như Ban kiểm soát, trợ lý Ban quản trị… Đề nghị bà nghiên cứu thực hiện theo quy định.

3. Về trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Tại khoản 4 Điều 105 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được thu kinh phí quản lý vận hành của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Tại Điều 42 của Quy chế số 02 đã quy định quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. Do đó, đề nghị Bà nghiên cứu các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

4. Về trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư trong việc bàn giao và nhận bàn giao hồ sơ nhà chung cư và các sổ sách, giấy tờ đang quản lý

Tại điểm đ của khoản 1 Điều 41 của Quy chế số 02 đã quy định: Ban quản trị chịu trách nhiệm trước các chủ sở hữu nhà chung cư về nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tại điểm h của khoản này cũng quy định việc Ban quản trị nhà cung cư bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới sau khi được công nhận. Do vậy, đề nghị Bà nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.

5. Về nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của Quy chế số 02 thì Ban quản trị nhà chung cư có nhiệm kỳ hoạt động là 3 năm. Tuy nhiên, trong thời gian chống dịch Covid-19 thì Ban quản trị nhà chung cư cần căn cứ vào tình hình thực tế, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để tổ chức họp Hội nghị nhà chung cư cho phù hợp với tình hình. Các trường hợp liên quan đến bầu lại Ban quản trị mới thì sau khi kết thúc dịch Covid-19 phải được thực hiện theo đúng Quy chế số 02.

6. Về mô hình hoạt động của Ban quản trị

Tại khoản 3 Điều 103 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, Ban quản trị được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật Nhà ở.

Tại khoản 6 Điều 15 của Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã quy định: trường hợp qua giám sát, thảo luận tại hội nghị nhà chung cư mà chủ sở hữu nhà chung cư phát hiện hành vi vi phạm về tài chính của Ban quản trị, thành viên Ban quản trị thì tùy theo mức độ vi phạm, hội nghị nhà chung cư có thể quyết định bãi miễn một, một số hoặc toàn bộ thành viên Ban quản trị và bầu thay thế các thành viên khác theo quy định; nếu người có hành vi vi phạm thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì hội nghị nhà chung cư thông qua quyết định đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở không có quy định về việc Ban quản trị có trợ lý hoặc Ban quản trị thành lập Ban kiểm soát. Do đó, đề nghị Bà nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Bà liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3380/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)