Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên

Thứ tư, 05/06/2024 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2572/UBND-ĐTXD ngày 04/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị góp ý kiến về Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3361/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 có (i) dự kiến thành lập mới Khu công nghiệp Hòa Tâm tại thị xã Đông Hòa, nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên với diện tích dự kiến đến năm 2030 là 500 ha và (ii) phần diện tích khu công nghiệp tiềm năng xem xét mở rộng hoặc thành lập mới khi được điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đủ điều kiện theo quy định là 580 ha (tổng diện tích là 1080 ha). Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/10/2023; Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa (dự kiến) giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 03/6/2019, khu vực lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Tâm (1080 ha) có chức năng sử dụng đất là công nghiệp.

Việc lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp làm cơ sở thực hiện các bước đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý là cần thiết. Đồ án Quy hoạch cơ bản phù hợp với định hướng tại Quy hoạch tỉnh Phú Yên, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, Quy hoạch chung thị xã Đông Hòa về quy mô diện tích và chức năng sử dụng đất công nghiệp. Cần lưu ý việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng đối với phần diện tích khu công nghiệp tiềm năng xem xét mở rộng hoặc thành lập mới (580 ha) phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện nêu tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Tâm được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan; Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức thẩm định ngày 26/4/2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần lưu ý chỉ đạo thực hiện việc lập đồ án quy hoạch đảm bảo theo đúng trình tự, quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng; chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng trong quá trình lập quy hoạch; thực hiện lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan và nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo quy định, đảm bảo sự đồng thuận; hoàn thành thẩm định và thực hiện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước khi phê duyệt.

Về nội dung đồ án:

- Đồ án Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hòa Tâm được lập trên quy mô diện tích khoảng 1.115 ha, trong đó, diện tích Khu công nghiệp Hòa Tâm khoảng 1080 ha, Trung tâm hành chính phục vụ cảng Bãi Gốc và Khu công nghiệp Hòa Tâm khoảng 20 ha và đất nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dân cư bên ngoài khu vực núi Bãi Gốc khoảng 15 ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần chỉ đạo rà soát, chịu trách nhiệm đảm bảo phạm vi lập đồ án quy hoạch phù hợp với vị trí được xác định trong Quy hoạch tỉnh Phú Yên, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan.

- Cập nhật phần căn cứ lập quy hoạch: Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Bổ sung phần rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch số liệu hiện trạng dân cư trong phạm vi quy hoạch.

- Rà soát nội dung đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với định hướng tại Quy hoạch tỉnh Phú Yên; Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên. Việc di dời, bố trí tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp các hộ dân trong phạm vi quy hoạch phải đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội, sinh kế của người dân, tuân thủ quy định pháp luật.

- Cơ cấu các loại đất giao thông, cây xanh, các khu kỹ thuật tại đồ án quy hoạch phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD. Tuy nhiên, cần lưu ý mỗi loại đất giao thông và cây xanh phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 10% diện tích toàn khu, không bao gồm đất giao thông, cây xanh trong khuôn viên lô đất các cơ sở sản xuất; đảm bảo yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định.

- Rà soát việc giảm đất rừng sản xuất, đất trồng lúa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng, phù hợp với quy hoạch cấp trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bổ sung thuyết minh giải pháp quy hoạch đối với đất tôn giáo tín ngưỡng hiện trạng (0,93 ha), các nghĩa trang hiện hữu nằm rải rác tại các thôn (8,97 ha) trong phạm vi quy hoạch.

- Rà soát nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng chung, trong và ngoài khu công nghiệp.

Hồ sơ đồ án quy hoạch: Bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch theo quy định (dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch, dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch…).

Ngoài ra Bộ Xây dựng cũng lưu ý một số nội dung khác như:

Khu công nghiệp Hòa Tâm dự kiến có khoảng 40.000 lao động làm việc trong khu công nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần lưu ý chỉ đạo thực hiện đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan và triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo việc bố trí nhà ở xã hội, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ người lao động theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam đồ án quy hoạch được phê duyệt theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3361/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)