Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 23/05/2024 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4295/UBND-KTN ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị có ý kiến đối với hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Phạm vi tại một phần Khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu) kèm theo Báo cáo thuyết minh, bản vẽ khổ A3, các văn bản liên quan (sau đây gọi tắt là Điều chỉnh cục bộ QHC Tp. Biên Hòa).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2243/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

1. Tại văn bản số 3967/VPCP-CN ngày 31/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về vướng mắc tại các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai xem xét phê duyệt các nội dung Điều chỉnh cục bộ QHC Tp.Biên Hòa và yêu cầu phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo tổ chức lập và phê duyệt Điều chỉnh cục bộ QHC Tp.Biên Hòa theo quy định.

Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Tổ Công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp (Tổ Công tác 1435) và của Bộ Xây dựng trong thời gian qua về tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án nhà ở thuộc phân khu C4, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Quy định tại Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và văn bản số 3967/VPCP-CN ngày 31/5/2023 của Văn phòng Chính phủ không yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị. Trên cơ sở hồ sơ kèm theo văn bản số 4295/UBND-KTN của UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng đề nghị lưu ý một số nội dung sau:

- UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo rà soát nội dung Điều chỉnh cục bộ QHC Tp.Biên Hòa theo quy định pháp luật hiện hành về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị tại các Điều 46, 47, 48, 51 và khoản 2 Điều 49 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 quy định về trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị; khoản 2 Điều 37 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

- Làm rõ việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 04/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với việc giao UBND tỉnh Đồng Nai “Kiểm tra, rà soát về quy hoạch, quy mô các dự án; nhất là đối với phần đất bị thu hồi đông dân cư tập trung, chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa làm thủ tục giao đất cho nhà đầu tư thì cần xem xét điều chỉnh thu hẹp quy mô cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời, ổn định cuộc sống người dân.”

 - Đánh giá cụ thể hiện trạng về quy mô dân số, tổ chức không gian, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của thành phố Biên Hòa trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và làm rõ nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ, bảo đảm không làm thay đổi tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chính của thành phố Biên Hòa và tại khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được xác định theo đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014; không gây quá tải về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ về tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và toàn Thành phố; phù hợp với định hướng phát triển thành phố Biên Hòa đã được tổ chức lập điều chỉnh tổng thể theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/3/2023.

- Làm rõ các nội dung điều chỉnh tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 04/2022/TT-BXD; thực hiện công bố công khai quy hoạch trên hệ thống thông tin quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị theo quy định.

- Liên quan đến khu vực Điều chỉnh cục bộ QHC Tp.Biên Hòa nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 và Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14/7/2023; Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thẩm định, rà soát để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, nội dung điều chỉnh cục bộ cần làm rõ sự phù hợp với các Quy hoạch nêu trên và các quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành khác có liên quan; bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

3. Hiện nay, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 041/2024/CV-DNWF ngày 19/4/2024 của Công ty TNHH thành phố Waterfront Đồng Nai về việc chưa đồng thuận với phương án dự kiến điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa theo công văn số 1387/SXD-QLQHKT ngày 12/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Bộ Xây dựng chuyển văn bản nêu trên đến UBND tỉnh Đồng Nai để nghiên cứu, chỉ đạo xử lý theo trách nhiệm, thẩm quyền. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo rà soát về nội dung điều chỉnh quy hoạch và trình tự, thủ tục lấy ý kiến trong khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch, các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị theo quy định tại Mục 2 Chương II của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; bảo đảm việc lấy ý kiến, tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan, tạo sự đồng thuận và khả thi trong triển khai thực hiện, không để xảy ra khiếu kiện, tranh chấp chấp kéo dài.

Đối với các vi phạm về trật tự xây dựng liên quan đến các dự án tại phân khu C4, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định pháp luật.

Theo quy định pháp luật về nhà ở hiện hành (Luật số 65/2014/QH13), khi phê duyệt quy hoạch đô thị cần xác định rõ diện tích để xây dựng nhà ở xã hội. Do đó, để bảo đảm tính khả thi trong triển khai thực hiện, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch cần làm rõ việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án thuộc phân khu C4 bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về nhà ở.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2243/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)