Hướng dẫn Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk vận dụng định mức “Làm mặt đường láng nhựa nóng”

Thứ ba, 21/04/2020 15:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/04/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1868/BXD-KTXD gửi sở Giao thông vận tải Đắk Lắk về việc hướng dẫn vận dụng định mức “Làm mặt đường láng nhựa nóng” trong bộ Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để lập dự toán xây dựng công trình giao thông.

Việc quản lý định mức xây dựng thực hiện theo Điều 15, Điều 35 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Điều 17 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định chuyển tiếp có liên quan.

Đối với công tác “Làm mặt đường láng nhựa nóng”, Sở Giao thông vận tải căn cứ phương pháp xác định định mức dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để tổ chức xây dựng định mức theo các quy định nêu trên và được cập nhật trong định mức dự toán sau khi cơ quan có thẩm quyền rà soát, bổ sung để ban hành. Trường hợp đối với các dự án cải tạo, sửa chữa thì nghiên cứu mã định mức “SE.11500 Láng nhựa trên mặt đường cũ” ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để áp dụng theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm
BXD_1868-BXD-KTXD_21042020.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1868/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)