Hướng dẫn Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đất Thịnh các quy định trong đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ tư, 04/03/2020 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 913/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đất Thịnh về việc hướng dẫn một số quy định trong đầu tư xây dựng và Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định của Luật xây dựng năm 2014 thì thiết kế xây dựng gồm các bước thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế cơ sở trong báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuât, thiết kế bản vẽ thi công trong giai đoạn thực hiện dự án và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế. Thiết kế FEED là thiết kế kỹ thuật tổng thể được triển khai theo thông lệ quốc tế để làm cơ sở triển khai thiết kế chi tiết. Hiện nay, Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp dự án triển khai theo thiết kế FEED. Do đó, trên cơ sở thành phần nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật thì chủ đầu tư và tư vấn nghiên cứu, vận dụng khi triển khai thiết kế FEED. Theo đó, chủ đầu tư và tư vấn có thể nghiên cứu, vận dụng, kết hợp các phương pháp, trình tự, cách thức và nội dung thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để thực hiện cho phù hợp.

Ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Đối với công trình cáp ngầm có yêu cầu thiết kế 3 bước thì định mức chi phí thiết kế được điều chỉnh với hệ số k=1,15. Theo đó, tổng chi phí thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng định mức theo quy định nhân với hệ số k=1,15.

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì đối với các công việc, gói thầu xây dựng đã triển khai ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 913/BXD-KTXD

 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_913-BXD-KTXD_04032020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)