Hướng dẫn Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) điều chỉnh giá hợp đồng

Thứ ba, 20/08/2013 10:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 175/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) điều chỉnh giá hợp đồng.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 538/CTN-KHĐT, hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu được ký kết vào ngày 17/9/2007, là loại hợp đồng theo đơn giá cố định và thực hiện theo các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; thời gian thực hiện hợp đồng bắt đầu từ 10/2007 đến tháng 7/2009 (21 tháng). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, do vướng mắc về nguồn vốn (chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu) hợp đồng đã phải tạm dừng, đến năm 2012 chủ đầu tư thông báo đã thu xếp được vốn cho công trình, khi đó các bên đã tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng và điều chỉnh lại giá hợp đồng. Việc các bên thương thảo điều chỉnh lại giá hợp đồng (bao gồm cả chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công và các chi phí khác có liên quan) do phải tạm dừng thực hiện hợp đồng về thời điểm thực hiện mới theo phụ lục hợp đồng trong trường hợp này là phù hợp.

Theo quy định của Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì căn cứ để tính toán trượt giá được xác định trên cơ sở giá hoặc chỉ số giá gốc tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu và giá hoặc chỉ số giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán. Như vậy, đối với trường hợp của Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) nêu tại văn bản số 538/CTN-KHĐT, thì thời điểm xác định giá hoặc chỉ số giá để tính toán điều chỉnh lại giá hợp đồng về thời điểm mới theo phụ lục hợp đồng như sau:

Thời điểm gốc là thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.
Thời điểm điều chỉnh là thời điểm khởi động lại hợp đồng (thời điểm mà nhà thầu sẽ phải tiếp tục tiến hành thực hiện các công việc còn lại theo hợp đồng đã ký) theo phụ lục hợp đồng mà các bên đã ký kết.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 175/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 175 BXD-KTXD 19-8-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)