Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Thứ hai, 22/01/2024 14:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/01/2024, Bộ Xây dựng vừa có công văn 332/BXD-KHTC gửi các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công thuộc Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý và gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch – Tài chính) để kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo Bộ trưởng.  Đến hết 31/01/2025 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 phải đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024.

- Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2024: Tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng thời gian quy định;

- Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với chất lượng công trình, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán ngay khối lượng hoàn thành đủ điều kiện theo quy định.

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2024: Tập trung, quyết liệt đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến thẩm định của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt dự án trong tháng 2/2024 để đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2024; đồng thời có giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật; hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng theo đúng quy định, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, sớm khởi công công trình. Chủ động xử lý các vướng mắc hoặc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng các vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

- Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, nếu sau ngày 31/01/2024 chưa giải ngân hết có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024: Chủ đầu tư có văn bản báo cáo giải trình làm rõ nguyên nhân khách quan theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 gửi về Bộ Xây dựng xem xét, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 theo quy định. (Lưu ý: Vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 chỉ được phép giải ngân đến ngày 31/12/2024).

2. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính là cơ quan thường trực đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư; định kỳ trước ngày 15 hàng tháng tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Các Cục/Vụ chức năng thuộc Bộ: Khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán ... theo nhiệm vụ được phân công, ưu tiên tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

4. Các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu và các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát,  tư vấn thiết kế đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2024. Tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ, công việc theo thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; thay thế các nhà thầu có năng lực yếu; chủ động đề xuất, báo cáo Bộ Xây dựng điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ:

- Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

- Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các cá nhân, đơn vị liên quan, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị được giao với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án; Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu; phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao;

- Đối với người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư dự án có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 không đạt 95% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí xem xét để đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Việc không hoàn thành nhiệm vụ 02 năm liên tiếp là một trong các trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định tại Quyết định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban chấp hành Trung ương.

- Các đồng chí Thứ trưởng được phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1179/QĐ-BXD ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thông báo số 126/TB-BXD ngày 07/11/2023 của Bộ Xây dựng, tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công đúng quy chế làm việc.

Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, các chủ đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (kết quả giải ngân tháng trước và ước tình hình giải ngân tháng báo cáo) về Bộ Xây dựng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo.

Bộ trưởng yêu cầu người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Xây dựng khẩn trương, nghiêm túc thực hiện


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 332/BXD-KHTC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)