Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Dự án 5) quý IV/2023 và cả năm 2023

Thứ năm, 30/11/2023 16:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5500/BXD-QLN về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Dự án 5) quý IV/2023 và cả năm 2023.

Ngày 30/6/2022, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Dự án 5). Theo đó, tại điểm e Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2022/TT-BXD quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có huyện nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ có báo cáo Quý (theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này) trước ngày 15 tháng cuối Quý và báo cáo năm (theo mẫu tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư này) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm kết quả thực hiện gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Quý Ủy ban báo cáo kết quả thực hiện Dự án 5 gửi Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5500-BXD-QLN_30112023.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5500/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)