Xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và báo cáo về kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022

Thứ tư, 30/11/2022 17:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5462/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và báo cáo về kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022.

Để thực hiện các quy định của Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở về việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, Bộ Xây dựng đã có các văn bản (số 820/BXD-QLN ngày 14/3/2022 và số 2823/BXD-QLN ngày 26/7/2022) đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng hoặc điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 để làm cơ sở chấp thuận hoặc phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Đến nay, vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa phê duyệt hoặc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022. Cũng có địa phương thực hiện điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở không theo đúng quy trình theo quy định của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Để thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Nhà ở, các văn bản hướng dẫn nêu trên của Chính phủ và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau đây:

Đối với các địa phương chưa xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 thì khẩn trương thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại văn bản số 820/BXD-QLN ngày 14/3/2022; sau khi có Chương trình phát triển nhà ở thì phải xây dựng hoặc điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm theo quy định cho phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở đã phê duyệt.

Đối với các địa phương đã phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở mà có điều chỉnh nội dung Chương trình, Kế hoạch này thì phải thực hiện quy trình điều chỉnh theo đúng quy định của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, không ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc ban hành Quyết định của UBND cấp tỉnh để bổ sung các dự án riêng lẻ vào Chương trình, Kế hoạch đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022 theo Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt (theo Biểu số 1 và Biểu số 2 kèm theo) trước ngày 30/12/2022 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_5462-BXD-QLN_30112022.pdf

BXD_5462-BXD-QLN_30112022_PL.xlsx
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5462/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)