Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Thứ tư, 29/12/2021 17:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/12/2021, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký Quyết định 1402/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 gồm:

1. Tham gia ý kiến về nội dung quy định thủ tục hành chính (TTHC) tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

2. Công bố, công khai TTHC gồm: Công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng; Công khai TTHC đã được công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Công khai quyết định công bố TTHC trên Cổng thông tin điện tử BXD (có kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC); Công bố, công khai danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng, Bộ phận một cửa thuộc Cục Công tác phía Nam; Rà soát, chuẩn hóa các TTHC thuộc phạm vi quản lý ngành Xây dựng trên cơ sở dữ liệu TTHC - Cổng dịch vụ công Quốc gia.

3. Đề xuất, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

4. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm TTHC, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực.

5. Đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Rà soát, chuẩn hóa các TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng thống nhất với Cổng dịch vụ công Quốc gia; Tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến những TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng.; Tích hợp, đưa vào triển khai chính thức việc thanh toán trực tuyến phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ trên nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia; Đôn đốc các địa phương hoàn thành việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Xây dựng triển khai và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hoàn thành việc tích hợp, triển khai chính thức việc thanh toán trực tuyến thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

6. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

7. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC và quy định hành chính

Ngoài ta còn thực hiện các nhiệm vụ khác: Lồng ghép hoạt động kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 trong hoạt động kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại một số đơn vị thuộc Bộ; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1402/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)