Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 13/04/2021 17:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/4/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 416/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 -2025 tầm nhìn đến năm 2030, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm.

Nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về xây dựng; khắc phục những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân làm nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng, chống tội phạm; kiềm chế, làm giảm tỷ lệ tội phạm, vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng:

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động tổ chức tuyên truyền, quán triệt, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình nhằm thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định của Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp túc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý đảng viên vi phạm.

2. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 04/QC-BCA-BXD ngày 10/9/2020 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và lĩnh vực xây dựng.

3. Triển khai thực hiện các Đề án an ninh kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong lĩnh vực vực nhà ở và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn, chất lượng các dự án, công trình trọng điểm quốc gia theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”;

4. Chủ động rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, cải cách thủ tục hành chính, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản, quản lý chất lượng công trình và vật liệu xây dựng... thực hiện theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2021của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 1734/QĐ-BXD ngày 31/12/2020.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật chuyên ngành Xây dựng

6. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra

7. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch (quý, 6 tháng, và năm) và báo cáo đột xuất gửi về Thanh tra Bộ:

+ Báo cáo quý: Trước ngày 13 tháng cuối cùng của quý;

+ Báo cáo sơ kết 6 tháng: Trước ngày 13/6;

+ Báo cáo năm: Trước ngày 10/12;

+ Báo cáo đột xuất: Theo yêu cầu tiến độ của từng văn bản.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 416/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)