Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

Thứ ba, 02/02/2021 16:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/02/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 95/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010; Nghị quyết 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004; Quyết định 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007; Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008; Chỉ thị 43/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004; Chỉ thị 01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm: Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009; Thông tư 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010; Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009; Thông tư 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010; Thông tư 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010; Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017; Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017; Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017; Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2020 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: Luật 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm: Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016; Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016; Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 95/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)