Quyết định Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Thứ hai, 16/03/2020 13:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 371/QĐ-BXD về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (trước đây là Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) tại khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1278/QĐ-BXD ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:
 

1.Bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4 - Ngành nghề kinh doanh chính:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gồm:

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật;

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên;

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

2.Bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4 - Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính:

-Thoát nước và xử lý nước thải, gồm:

+ Thoát nước;

+ Xử lý nước thải.

- Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu, gồm:

+ Thu gom rác thải không độc hại, thu gom rác thải độc hại, thu gom rác thải y tế và thu gom rác thải độc hại khác;

+ Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải y tế, xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác, xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;

+ Tái chế phế liệu kim loại và tái chế phế liệu phi kim loại.

 Các nội dung khác tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1278/QĐ-BXD ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng không thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 371/QĐ-BXD

 

Tài liệu đính kèm bài viết  
(BXD_371-QĐ-BXD_16032020.signed.pdf) Tải về

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)