Đôn đốc các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng

Thứ hai, 14/08/2017 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 171/BXD-KHTC gửi Các đơn vị sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước về việc đôn đốc các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. 

Qua công tác tổng hợp theo dõi tình hình thực hiện đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tại các đơn vị trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng thấy tồn tại một số vấn đề yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện như sau:

1. Về công tác giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án đầu tư được phân bổ vốn năm 2017

Ngày 5/4/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 5/4/2017 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017.

Tình hình giải ngân 7 tháng đầu năm đã cải thiện đáng kể, qua theo dõi trên hệ thống TABMIS, tính đến đến ngày 24/7/2017 giá trị giải ngân lũy kế được 245 tỷ đồng đạt 50,6% kế hoạch vốn năm 2017. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa giải ngân hoặc có giá trị giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017.

Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Cần tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm các thủ tục nghiệm thu, thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước;

Đối với các dự án đến thời điểm này vẫn chưa có giao dịch với Kho bạc nhà nước: Thủ trưởng đơn vị khẩn trương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành giao dịch với Kho bạc nhà nước; triển khai việc tạm ứng, thanh toán ngay các khoản đã đủ điều kiện thanh toán theo quy định, cải thiện tình trạng nêu trên.

Trường hợp, các đơn vị được giao vốn đầu tư nhưng chưa giải ngân nếu bị thu hồi về ngân sách nhà nước, Thủ trưởng đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, Bộ Xây dựng sẽ không cấp bổ sung khoản kinh phí bị thu hồi.

Yêu cầu các đơn vị định kỳ (trước ngày 5 và ngày 18 hàng tháng) báo cáo tình hình giải ngân vốn về Vụ Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Về công tác thu hồi tạm ứng vốn ngân sách nhà nước

Qua công tác theo dõi, đối chiếu với Kho bạc Nhà nước cho thấy tính đến tháng 7/2016 số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ năm 2004 đến thời điểm hiện tại của một số đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng là 518,198 tỷ đồng thuộc 18 dự án (trong đó dư tạm ứng của Dự án ĐTXD Nhà quốc hội và hội trường Ba Đình mới là 441,2 tỷ đồng). Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị này triển khai các công tác sau:

Đối với các dự án đã hoàn thành, giãn, hoãn tiến độ... : Khẩn trương thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và thực hiện tất toán tài khoản tại Kho bạc theo quy định;

Đối với các dự án đang thực hiện đã có khối lượng: Khẩn trương thực hiện thu hồi tạm ứng vốn theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính;

Đối với các dự án thực hiện dở dang: Báo cáo nguyên nhân và phương hướng thu hồi tạm ứng vốn theo đúng quy định;

Đối với các dự án đã tạm ứng vốn nhưng không thực hiện hoặc thực hiện sai mục đích: Khẩn trương thu hồi nộp trả phần vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các công tác liên quan và gửi báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện về Bộ Xây dựng, Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 20/8/2017.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 171/BXD-KHTC. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)