Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ ba, 30/05/2017 10:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1221/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, ngày 03/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó giao Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn cả nước; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, báo cáo một số nội dung sau:

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (bao gồm cả các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đang xin chủ trương đầu tư), nội dung báo cáo như sau:

- Tình hình triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh (quy mô dự án, tổng mức đầu tư, hình thức và nguồn vốn; phân kỳ đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn).

- Phương án tổng thể về xử lý, sắp xếp lại công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp tỉnh.

- Những khó khăn, bất cập trong quá trình đầu tư.

- Đề xuất, kiến nghị của địa phương (tạm dừng hoặc tiếp tục triển khai hoặc xin chuyển đổi hình thức đầu tư).

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung cấp huyện thuộc nhóm B và nhóm C đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của UBND cấp tỉnh, thực hiện rà soát, tổng hợp những dự án đủ điều kiện để được tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2017 – 2020 hoặc phải tạm dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg.

3. Báo cáo thực trạng công sở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và nhu cầu đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm cả các dự án giai đoạn 2017 - 2020 xin tạm dừng để chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025) quy định tại điểm d, Khoản 6 của Chị thị số 12/CT-TTg.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25 tháng 6 năm 2017 theo địa chỉ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi chi tiết liên hệ: Đ/c Lê Ngọc Hà; điện thoại: 0904984545; địa chỉ email: quanlynha.bxd@gmail.com.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1221/BXD-QLN. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)