Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thứ sáu, 12/05/2017 14:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/5/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 419/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ngành Xây dựng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và mục tiêu của ngành Xây dựng là phấn đấu đạt các mục tiêu đã được nêu trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014.

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho các lĩnh vực điều chỉnh quy hoạch đô thị; cải thiện hạ tầng kỹ thuật; đổi mới công nghệ và kỹ thuật xây dựng; phát triển công nghiệp VLXD; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Về kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được bố trí từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm nguồn tài chính thực hiện các nhiệm vụ được phân công nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Về tổ chức thực hiện: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch hành động; tổng hợp tình hình thực hiện hàng năm, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động.

Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các đơn vị liên quan lập kế hoạch về tài chính, bố trí nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Phụ lục của Kế hoạch hành động.

Căn cứ Kế hoạch hành động, các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm cụ thể hóa và thực hiện các nhiệm được phân công ; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về đơn vị đầu mối để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nội dung.
Các doanh nghiệp ngành Xây dựng chủ động và phối hợp với các cơ quan của Bộ Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 419/QĐ-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)