Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017

Thứ tư, 12/04/2017 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 195/BXD-TCCB hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng cấp tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm công tác năm 2017 như sau:

1. Thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và tác động của Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Nghiên cứu đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường thực thi Luật Bình đẳng giới trong giai đoạn tới, đồng thời nêu rõ các quy định trong Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn luật cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới của đơn vị và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2020 (có văn bản hướng dẫn riêng).

2. Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2010 (Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giại đoạn 2016 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Các đơn vị chủ động triển khai Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2010 và Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 2016 - 2020 tại đơn vị mình. Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cáo năng lực và xây dựng, phát triển các mô hình thí điểm về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện; tăng cường hoạt động giám sát, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

3. Tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ 15/11 đến 15/12)

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (gọi tắt là Tháng hành động) trong thời gian từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 tại cơ quan, đơn vị.

Nội dung của Tháng hành động tập trung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

4. Nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp. Rà soát tình hình cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và đề xuất các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị, tham gia cấp ủy và Ban chấp hành đoàn thể các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về bình đẳng giới và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị với nhiều hình thức phù hợp.

Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng về lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng và hoạch định chính sách của cơ quan, đơn vị.

5. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 /3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.

Thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào chương trình, đề án, kế hoạch công tác năm 2017, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách đặc thù để tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển.

Phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Luật Bình đẳng giới, nhằm tăng cường sự tham gia và thụ hưởng của phụ nữ trong cơ quan, đơn vị và trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành.

Triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh từ góc độ giới; bạo lực trên cơ sở giới và nhân rộng các mô hình thí điểm nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở cơ quan, đơn vị.

6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Duy trì và tổ chức các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới với hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý của đơn vị, khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động bình đẳng giới.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với các hình thức: hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đảm, đối thoại chính sách, truyền thông trên mạng xã hội, cuộc thi, giao lưu văn nghệ, thể thao… về chủ đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

7. Công tác tổ chức bộ máy, thanh tra, kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với các đơn vị trực thuộc.

Củng cố, kiện toàn nhân sự Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, phân công cán bộ làm công tác bình đẳng giới khi có thay đổi, đảm bảo thực hiện tốt các quy định trong Quy chế làm việc của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (chế độ họp định kỳ, thông tin, báo cáo).

Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong đơn vị; khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong việc triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Xây dựng kế hoạch công tác và dự toán kinh phí theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

8. Thực hiện chế độ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo định kỳ công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ về Bộ Xây dựng (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/6/2017 (đối với báo cáo sơ kết 6 tháng) và trước ngày 05/12/2017 (đối với báo cáo tổng kết năm 2017).Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 195/BXD-TCCB. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_195-BXD-TCCB_11042017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)