Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ sáu, 24/03/2017 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ký Quyết định số 130/QĐ–BXD ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí quy định về phát ngôn và cung cấp, xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng theo quy định pháp luật, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đó: Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng là người phát ngôn cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng ủy quyền cho các Thứ trưởng thực hiện phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí. Bộ trưởng là người chịu trách nhiệm về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, kể cả trong trường hợp ủy quyền. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp, tập hợp thông tin để phát ngôn. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp thông tin thuộc bí mật Nhà nước; đời tư cá nhân; vụ án đang điều tra; vụ việc đang thanh tra chưa có kết luận; văn bản chính sách đang soạn thảo chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trách nhiệm của Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các tạp chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ: Thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí truyền thông theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng trong công tác thông tin tuyên truyền; Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ 5 năm, hàng năm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để xây dựng kế hoạch hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Xây dựng; Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan cập nhật thông tin và đăng tải đầy đủ các văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành của Bộ để phổ biến tuyên truyền rộng rãi; đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác về việc xử lý, phản hồi của Bộ đối với các vấn đề được dư luận xã hội và báo chí quan tâm, nhằm cung cấp đủ thông chính thống, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội; Chủ động phối hợp, cộng tác với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động của tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền về ngành Xây dựng.

Cùng với Quyết định nêu trên, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng đã ký Quyết định số 131/QĐ – BXD thành lập bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí và Quyết định số 132/QĐ – BXD ban hành Quy chế hoạt động Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng được phân công làm trưởng bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí cùng 15 thành viên bao gồm Lãnh đạo các Cục; Vụ; Giám đốc Trung tâm Thông tin; Tổng biên tập Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng chịu sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ trưởng (theo cơ chế kiêm nhiệm) thực thi công vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1153/QĐ-BXD ngày 13/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định số 130/QĐ–BXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)