Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018

Thứ sáu, 27/10/2017 15:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-QLDN gửi Các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng;Tổ Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCPdo Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 . 

Thực hiện chức năng của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về công tác kế hoạch hàng nă m, Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng, Tổ Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu thực hiện báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 với các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư 9 tháng năm 2017, dự kiến khả năng thực hiện kế hoạch năm 2017; trong đó tập trung vào các nội dung sau:

a) Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực cụ thể (xây lắp; sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng; tư vấn,…).

(Phần số liệu thực hiện theo các nội dung tại biểu số 01a, 01b, 01c được ban hành kèm theo Quyết định 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng (gọi tắt là Quyết định 699/QĐ-BXD).

b) Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư cho từng dự án (tiến độ thực hiện, khối lượng giải ngân, hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành,…); tình hình huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn của từng dự án.

(Phần số liệu thực hiện theo biểu số 03a, 03b, 03c được ban hành kèm theo Quyết định 699/QĐ-BXD).

c) Đánh giá tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty con: kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch về tài chính (doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu); tình hình công nợ (nợ phải thu, nợ phải trả, nợ khó đòi, nợ xấu); tình hình thu cổ tức;…

(Phần số liệu thực hiện theo biểu số 02a được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD).

d) Tình hình thực hiện Đề án/Phương án sắp xếp tái cơ cấu doanh nghiệp; việc rà soát, điều chỉnh Đề án/Phương án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 và định hướng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cho các giai đoạn kế tiếp.

e) Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

2. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018: thuyết minh chi tiết từng chỉ tiêu cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng dự án, bao gồm cơ sở xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện.

Lưu ý: Việc xây dựng kế hoạch 2018 của đơn vị chỉ bao gồm số liệu của công ty mẹ và các công ty con (riêng đối với các công ty liên doanh, liên kết báo cáo theo tỷ lệ góp vốn).

Yêu cầu các Tổng công ty thuộc Bộ, Tổ Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu thực hiện báo cáo các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/10/2017, đồng thời gửi file mềm về Vụ Quản lý doanh nghiệp theo địa chỉ Email: phuchuongbxd@gmail.com./.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 20/BXD-QLDN. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_20-BXD-QLDN_18102017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)