Cung cấp thông tin thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

Thứ sáu, 17/03/2017 10:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-PC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. 

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan từ 166 ngày xuống tối đa không quá 120 ngày, trong đó: giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng từ 82 ngày xuống còn 63 ngày (giảm 19 ngày); giảm thời gian đấu nối điện nước từ 14 ngày xuống còn 7 ngày (giảm 7 ngày);...

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin về việc thực hiện các thủ tục: thẩm định thiết kế dự án/thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công; cấp giấy phép xây dựng; thỏa thuận đấu nối điện nước, cụ thể như sau:

1. Về tình hình thực hiện các thủ tục thẩm định thiết kế dự án/thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công; cấp giấy phép xây dựng; thỏa thuận đấu nối điện nước:

- Cung cấp thông tin về thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên.

- Cách thức, quy trình xử lý các thủ tục tại địa phương (có áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục).

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương, so sánh thời gian giải quyết các thủ tục trước và sau khi ứng dụng công nghệ thông tin.

- Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện, giải quyết các thủ tục nêu trên tại địa phương.

(Mẫu cung cấp thông tin thực hiện các thủ tục tại Phụ lục kèm theo văn bản này).

2. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung đề xuất, kiến nghị đối với các vấn đề sau:

- Các đề xuất, kiến nghị nhằm giảm thời gian thực hiện trên thực tế 19 ngày (trung bình thời gian thực hiện là 63 ngày) đối với 03 thủ tục: thẩm định thiết kế dự án/thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng.

- Đề xuất các giải pháp, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, nước đẩy nhanh thời gian thực hiện thủ tục thỏa thuận đấu nối điện, nước trên thực tế nhằm đạt mục tiêu giảm 7 ngày (trung bình thời gian thực hiện là 7 ngày).

- Các đề xuất, kiến nghị khác nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan như: các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Văn bản cung cấp thông tin đề nghị gửi về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng trước ngày 31/03/2017.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 06/BXD-PC. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_06-BXD-PC_16032017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)