Báo cáo chính thức năm 2016

Thứ tư, 15/02/2017 15:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau: 

Gửi báo cáo chính thức năm 2016 về Bộ Xây dựng chậm nhất vào ngày 15/3/2017 theo đúng quy định, báo cáo yêu cầu đầy đủ các biểu và các chỉ tiêu.

(Lưu ý: Đổi với những biển mẫu trên địa bàn tỉnh không có hoạt động; ghi rõ trong công văn gửi Bộ các biểu không phải thực hiện; Đổi với biểu số 10/BCĐP, để nghị các Sở báo cáo thống nhất đơn vị tính tấn/ngày đối vớì các chỉ tiêu về tổng lượng chất thải rắn thông thường số thứ tự chỉ tiêu 8.1 , 8.2, 8.3 ).

Ngoài báo cáo về số liệu, đề nghị các đơn vị đánh giá các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khi thực hiện chế độ báo cáo.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng theo đường công văn (đồng thời gửi về địa chỉ Email: baocaotk@moc.gov.vn. Trong quá trình thực hỉện có vấn đề vướng mắc xin liên ỉạc với đồng chí Hoàng Thị Đức Hạnh (Vụ Kế hoạch Tài chính- Bộ Xây dựng) theo sổ điện thoại (04)3.9761.545 hoặc 0943.626.288.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 227/BXD-KHTC. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_227-BXD-KHTC_15022017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)