Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng

Thứ năm, 13/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn 285/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà  thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Theo qui định những người tốt nghiệp các Trường cao đẳng, đại học thuộc chuyên ngành kiến trúc nếu đủ điều kiện theo qui định tại Điều 7 Qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008QĐ-BXD thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình được triển khai thực hiện qua nhiều giai đoạn khác nhau, ứng với mỗi giai đoạn đầu tư nếu có các công việc liên quan đến định giá xây dựng theo qui định tại Điều 3 Qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD thì người chủ trì (người ký vào sản phẩm) những công việc đó phải là người có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng phù hợp với qui mô của dự án.

Việc lựa chọn nhà thầu, xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tổ chức và cá nhân tư vấn tham gia vào các công việc này ngoài yêu cầu hiểu biết về pháp luật đấu thầu, còn đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về định giá xây dựng. Do đó, khi tham gia vào hoạt động này, tổ chức và cá nhân tư vấn phải đảm bảo cả 2 điều kiện theo qui định của pháp luật về đấu thầu và theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.
 
Về qui định cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước: Bộ Xây dựng đang xem xét sửa đổi, bổ sung qui định này.
 

 

Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 285/BXD-KTXD

 

Tài liệu đính kèm bài viết
TT88BTC_1247381178036.DOCTải về
Cong van 285._1226541269900.docTải về
29574.DOCTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)