Một số tình hình chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2005

Thứ tư, 28/09/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2005 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
Thực hiện nguồn vốn ngân sách nhà nước : Ước thực hiện tháng 9 đạt 74,988 tỷ đồng, 9 tháng đạt 860 tỷ đồng bằng 74% so với kế hoạch năm. Trong đó dự án Trung tâm Hội nghị Quốc gia ước thực hiện tháng 9 đạt 60 tỷ, 9 tháng đạt 760 tỷ đồng bằng 76 % kế hoạch năm.
Các nguồn vốn khác : Ước thực hiện đầu tư 9 tháng đạt khoảng 8.425 tỷ đồng, bằng 53,7 % kế hoạch năm.
Tình hình sản xuất, kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2005 tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2004. Giá trị ước thực hiện tháng 9 đạt 5.390 tỷ đồng, 9 tháng đạt 43.242 tỷ đồng bằng 70 % kế hoạch năm, tăng 19,4 % so với cùng kỳ năm 2004. Trong đó :
- Giá trị xây lắp của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng ước thực hiện tháng 9 đạt 2.823 tỷ đồng, 9 tháng đạt 20.352 tỷ đồng bằng 73% kế hoạch năm, tăng 31,3 % so với cùng kỳ năm 2004.
- Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng kể cả TCT Xi măng Việt Nam ước thực hiện tháng 9 đạt 1.686 tỷ đồng, 9 tháng đạt khoảng 15.063 tỷ đồng bằng 70,1 % kế hoạch năm, tăng 10,8 % so với cùng kỳ năm 2004.
Xi măng: Ước toàn Ngành sản xuất tháng 9 đạt 2,274 triệu tấn, 9 tháng đạt 20,503 triệu tấn bằng 71,9% kế hoạch năm, tăng 14 % so với cùng kỳ năm 2004, trong đó:Tổng công ty xi măng Việt Nam sản xuất đạt 9,604 triệu tấn, bằng 78,7 % kế hoạch năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2004 ; Liên doanh sản xuất đạt 5,319 triệu tấn, bằng 59,1 % kế hoạch năm, tăng 15,3% so với cùng kỳ 2004 ; Lò đứng sản xuất đạt 3,280 triệu tấn, bằng 78,1 % kế hoạch năm, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2004; Các trạm nghiền sản xuất đạt 2,3 triệu tấn bằng 74,2 % kế hoạch năm, tăng 11,1 % so với cùng kỳ 2004.
Ước tiêu thụ tháng 9 đạt 2,229 triệu tấn, 9 tháng đạt 20,423 triệu tấn bằng 71,7 % kế hoạch năm, tăng 13 % so với cùng kỳ năm 2004, lượng xi măng dự trữ cuối kỳ là 508 nghìn tấn.
Tình hình xuất nhập khẩu : Ước thực hiện nhập khẩu 9 tháng đạt khoảng 287 triệu USD, bằng 50,2% kế hoạch năm, giảm 36,1% so với cùng kỳ năm 2004. Xuất khẩu 9 tháng đạt khoảng 72,4 triệu USD bằng 76,6 % kế hoạch năm, tăng 51,1 % so với cùng kỳ năm 2004, giá trị xuất khẩu lao động 9 tháng đạt khoảng 39 triệu USD bằng 69,5% kế hoạch năm, tăng 13,3 % so với cùng kỳ năm 2004.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)