Bộ Xây dựng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thứ tư, 10/07/2024 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/7/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng; đại diện Ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên toàn quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Báo cáo tại hội nghị, do Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Đậu Minh Thanh trình bày, ngay từ đầu năm 2024, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị thuộc Bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch năm, tập trung mọi nguồn lực triển khai và đã đạt nhiều kết quả quan trọng: tăng trưởng ngành Xây dựng đạt 7,34%, cao nhất so với cùng kỳ từ năm 2020 đến nay, là động lực dẫn dắt cho tăng trưởng GDP chung của nền kinh tế; tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2023; tỷ lệ đô thị hóa cả nước ước đạt trên 43,1%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung ước đạt 92,9%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn 16,2%; tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom và xử lý đạt 17%; diện tích nhà ở bình quân 26,3 m2 sàn/người; các chỉ tiêu khác đều đạt kế hoạch đề ra.

Trên các lĩnh vực hoạt động ngành Xây dựng, công tác hoàn thiện thể chế được quan tâm đặc biệt, thể hiện sự quyết tâm, đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng. Theo đó, Quốc hội đã cho ý kiến đối với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 đối với 2 Luật Cấp, thoát nước và Luật Quản lý phát triển đô thị; thông qua Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm từ 1/8/2024; trình Chính phủ 5 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản;

Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023-2025, theo đó tiếp tục đề xuất đơn giản hóa 16/105 thủ tục hành chính, thuộc 4 ngành, nghề kinh doanh, lĩnh vực quản lý. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang cung cấp 35 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 29 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 6 dịch vụ công trực tuyến một phần; số hồ sơ trực tuyến tiếp nhận trong kỳ đạt 87,6 %, tăng so với cùng thời điểm năm 2023; phối hợp với các địa phương số hóa và cập nhật thông tin 221 đồ án Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam, tổng số đồ án đã cập nhật lên Cổng thông tin hiện nay là 2.922 đồ án.

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024: đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng theo đúng tiến độ yêu cầu; hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, bảo đảm chất lượng, tiến độ, có hiệu lực đồng thời với Luật; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Hoàn thiện để Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và tổ chức thực hiện kế hoạch; tiếp tục triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 sau khi được phê duyệt, đôn đốc các địa phương triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”…

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2024 của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các địa phương.

Theo Bộ trưởng, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đã tích cực bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều giải pháp, tháo gỡ vướng mắc cho các công trình, dự án; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp; tập trung nhiều nguồn lực thực hiện công tác xây dựng chính sách pháp luật và đạt được những kết quả quan trọng.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, mục tiêu trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2024, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn thuộc Bộ tập trung khắc phục các tình trạng chậm, muộn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; sớm trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; tăng cường công tác phổ biến chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn mới; tập trung thẩm định các nhiệm vụ, đồ án theo quy định; tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện quy định pháp luật về quy hoạch, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch;

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nắm chắc, chủ động nghiên cứu, dự báo chính xác, kịp thời tình hình quốc tế, trong nước và ngành Xây dựng để đề xuất, tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp nhanh, hiệu quả, cụ thể, phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn; siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; rà soát việc phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc, đúng sở trường; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ; đổi mới cách thức và thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương, đơn vị liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các bộ ngành Trung ương, các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong các lĩnh vực công tác, điều hành, quản lý nhà nước ngành Xây dựng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)