Sớm hoàn thiện các chính sách về kinh doanh bất động sản

Thứ tư, 20/03/2024 14:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Năm 2023, Quốc hội đã thông qua hai dự án luật quan trọng là Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, tạo cơ sở để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Trong đó, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giao dịch, thu hút thêm nguồn lực đầu tư ngoài xã hội…

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Xây dựng NGUYỄN VĂN SINH (trong ảnh) nhằm làm sáng tỏ hơn những điểm mới trong Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng tóm tắt một số điểm mới nổi bật trong Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15?

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 với những điểm mới nổi bật như sau: Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể hơn về các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, quy định về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Sửa đổi, bổ sung quy định về việc công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, trong đó có trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, hoàn thiện chính sách xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, bảo đảm tính pháp lý rõ ràng, chặt chẽ, khả thi trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan.

Bổ sung, luật hóa một số quy định về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản; quy định về điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thông qua dự án bất động sản phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu, phải bảo đảm tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên số vốn chủ sở hữu; quy định về tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng dưới mức quy mô nhỏ.

Bổ sung một số chính sách về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai: Quy định về nguyên tắc, điều kiện kinh doanh và các loại nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh; quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Luật hóa một số chính sách về chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở và chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho tổ chức, nhằm bảo đảm tính pháp lý, chặt chẽ, khả thi đối với kinh doanh quyền sử dụng đất.

Bổ sung, luật hóa một số quy định về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản nhằm bảo đảm tính pháp lý rõ ràng, chặt chẽ, khả thi. Quy định chi tiết hơn về việc công khai, sử dụng, thanh toán hợp đồng và các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản; bổ sung quy định về sàn giao dịch bất động sản và hành nghề môi giới bất động sản; quy định mới về nguyên tắc, thẩm quyền, các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản...

Phóng viên: Những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi thu hút thêm nguồn lực nước ngoài đối với lĩnh vực bất động sản. Xin Thứ trưởng lý giải vấn đề này?

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Khoản 4, khoản 5 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 quy định căn cứ cụ thể để xác định trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản theo phạm vi như đối với tổ chức trong nước hoặc theo phạm vi như đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không phải là công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch được phép nhập cảnh vào Việt Nam; Điều 15 của Luật quy định về các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng; khoản 3 Điều 42 của Luật quy định về trường hợp bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng thì việc thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Có thể nói Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 khi có hiệu lực thi hành sẽ góp phần quan trọng vào việc khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản, thu hút các nguồn lực đầu tư nước ngoài; tạo lập cơ sở, điều kiện để các chủ thể kinh doanh bất động sản nước ngoài với năng lực, kinh nghiệm, định hướng phát triển bền vững, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển trong một môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, có sự cạnh tranh lành mạnh, dựa trên các nguyên tắc thị trường và khuôn khổ pháp lý.

Phóng viên: Để hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, xin Thứ trưởng cho biết một số định hướng chính và công tác chuẩn bị của Bộ trong việc xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật?

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Để triển khai Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, ngày 8/1/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 6.

Theo đó, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng hai nghị định (Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản) và một thông tư (Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản).

Về cơ bản, nội dung dự thảo các Nghị định sẽ cụ thể hóa và quy định chi tiết những nội dung đã được Luật giao, đồng thời khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý, kinh doanh bất động sản.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng các nghị định nêu trên; đồng thời tập trung nghiên cứu, hoàn thành xây dựng dự thảo các nghị định và đã đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, các đối tượng chịu sự tác động.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến góp ý cho dự thảo các nghị định vào ngày 5/3/2024 vừa qua và lập kế hoạch triển khai tổ chức hai cuộc hội thảo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến rộng rãi của các địa phương, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu, hoàn thiện lại dự thảo các nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ ban hành, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng bộ với Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)