Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn về thử nghiệm chịu lửa cho các bộ phận công trình xây dựng

Thứ sáu, 07/10/2022 13:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 6/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ về nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn TCVN “Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo vệ, chịu lửa cho kết cấu thép”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện Nhiệm vụ, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Trung Kiên cho biết: mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện Tiêu chuẩn TCVN nêu trên. Sản phẩm của Nhiệm vụ ngoài các báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt còn có dự thảo Tiêu chuẩn, bộ dữ liệu cơ sở khoa học và thông số kỹ thuật.

Về dự thảo Tiêu chuẩn, ThS. Nguyễn Trung Kiên cho biết: Tiêu chuẩn này quy định một số nội dung, yêu cầu kỹ thuật cho việc thử nghiệm, đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo vệ chịu lửa cho kết cấu thép, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ bọc bảo vệ để nâng cao giới hạn chịu lửa của các cấu kiện công trình, qua đó nâng bậc chịu lửa của công trình; đồng thời đảm bảo các công trình xây dựng phù hợp với quy định trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình, Bộ tiêu chuẩn 9311 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng.

Dự thảo có bố cục 14 phần: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Ký hiệu và thuật ngữ; Thiết bị thử nghiệm; Các điều kiện thử nghiệm; Mẫu thử nghiệm; Lắp đặt mẫu thử nghiệm; Điều kiện của mẫu thử nghiệm; Dụng cụ đo; Quy trình thử nghiệm; Kết quả thử nghiệm; Trình bày kết quả thử nghiệm; Báo cáo thử nghiệm và 7 Phụ lục kèm theo.

Đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, các chuyên gia thành viên Hội đồng cũng đưa ra nhiều ý kiến góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa để nâng cao hơn chất lượng các sản phẩm của Nhiệm vụ. Trong đó, cần bổ sung danh mục tài liệu tham khảo và nêu rõ đề xuất, kiến nghị trong báo cáo tổng kết Nhiệm vụ. Đối với dự thảo Tiêu chuẩn, nhóm nghiên cứu cần xem xét điều chỉnh tên Tiêu chuẩn ngắn gọn hơn; lưu ý sử dụng chính xác và thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành; rà soát, chỉnh sửa một số thông số kỹ thuật, đảm bảo tính khả thi trong điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)