Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cục Phát triển đô thị

Thứ năm, 16/12/2021 14:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/12/2021, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo do Phó Cục trưởng Lê Hoàng Trung trình bày, năm 2021, tuy chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, song Cục Phát triển đô thị đã có những điều chỉnh linh hoạt, kịp thời để triển khai các nhiệm vụ và trọng tâm thực hiện, về cơ bản, Cục đã hoàn thành các nhiệm vụ của năm theo kế hoạch đề ra.

Trong năm 2021, Cục Phát triển đô thị luôn nỗ lực, chủ động nắm bắt thực tiễn thi hành pháp luật để đánh giá những bất cập tồn tại và tham mưu các giải pháp giải quyết cả trong ngắn hạn và dài hạn; tích cực nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ đóng góp ý kiến cho các Nghị quyết của Bộ Chính trị đối với các đô thị, các thành phố trực thuộc Trung ương, các Nghị quyết chuyên đề về chiến lược biển, ứng phó với biến đối khí hậu, tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 có liên quan đến phát triển đô thị; chủ động tiếp cận các tiến bộ khoa học, chủ động đề xuất tham mưu với cấp có thẩm quyền các chính sách ứng dụng phục vụ lợi ích phát triển đất nước bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thông minh; thường xuyên duy trì, kết nối làm việc với các địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình, rà soát hướng dẫn tháo gỡ các vấn đề, đồng thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung cần nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách.

Đối với các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Cục được giao 6 nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, trong đó đã hoàn thành trình cấp có thẩm quyền 2/2 nhiệm vụ có thời hạn trong năm 2021, đang thực hiện theo kế hoạch 3/4 nhiệm vụ có thời hạn sau năm 2021, 1 nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện sau khi Nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2021, bước sang năm 2022, Cục Phát triển đô thị tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách; triển khai các kế hoạch phát triển đô thị quốc gia, đô thị tăng trưởng xanh và đề án về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị thông minh. Trong năm 2022, Cục Phát triển đô thị tiếp tục nghiên cứu và đề xuất Luật để quản lý, phát triển đô thị (Luật đô thị); tiếp tục báo cáo xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Bên cạnh đó, Cục sẽ đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xây dựng Nghị định sửa các Nghị định trong đó có nội hàm của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị; phối hợp với các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương để tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nhiệm vụ lập Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 294/QĐ-TTg ngày 24/02/2020; triển khai Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; triển khai Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng và trình Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phát triển đô thị tại các địa phương năm 2022; thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Mạng lưới đô đô thị thông minh ASEAN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Cục Phát triển đô thị đã đạt được trong năm 2021.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, hệ thống đô thị Việt Nam hiện nay có sự phát triển mạnh mẽ, nhưng chủ yếu vẫn là các đô thị nhỏ. Chất lượng đô thị có tăng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Công tác xây dựng các văn bản pháp luật có nhiều cố gắng nhưng vẫn có một số nội dung bị chậm sửa đổi, bổ sung.

Do đó, để triển khai một cách hiệu quả những mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2022, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Cục Phát triển đô thị cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có: xây dựng Luật Quản lý, phát triển đô thị; triển khai Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phân loại đô thị theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc rà soát các nội dung liên quan đến phát triển đô thị, đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đô thị; chú ý nâng cao chất lượng công tác thẩm định nâng loại đô thị; quản lý hiệu quả công tác đầu tư phát triển đô thị cũng như nâng cao chất lượng công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị; quản lý chặt chẽ các dự án; kiểm soát hiệu quả vấn đề đô thị hóa; nhanh chóng triển khai việc chuyển đổi số; tập trung nghiên cứu chiến lược và các mô hình phát triển đô thị mới phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và thực tế phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Cục Phát triển đô thị trong việc triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt nhất các mục tiêu chung theo nhiệm vụ, chức năng của Bộ trong năm 2022 cũng như các năm tiếp theo.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)