Nghiệm thu đề tài do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Thứ tư, 03/02/2021 11:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2/2/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”. Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, TS. Lê Trung Thành - chủ nhiệm đề tài cho biết: trong những năm qua, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng cùng với các hướng dẫn, chỉ dẫn đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành liên quan đặc biệt quan tâm, ngày càng được hoàn thiện về lý luận, phương pháp tính toán, phạm vi điều chỉnh và tổ chức thực hiện.

Có thể nói, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện nay đã trở thành công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý nhà nước và là chuẩn mực để giải quyết tranh chấp thương mại, phân định trách nhiệm, giải pháp kỹ thuật quan trọng, giúp doanh nghiệp cải tiến công nghệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện nay vẫn tồn tại một số bất cập (định hướng quy hoạch, mô hình quản lý hệ thống, quy trình tổ chức thực hiện, khả năng hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư). Ngoài ra, một số chính sách điều tiết về các hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chưa thực sự phù hợp để tạo sự chủ động cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tư vấn, xây lắp trong việc quản lý, điều tiết hệ thống tài liệu kỹ thuật chuyên ngành và tổ chức xây dựng công trình.

Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng là đặc biệt cần thiết.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu, phân tích tình hình tổng quan trong nước và quốc tế về quy trình biên soạn và quản lý hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tổ chức hội thảo, phát phiếu điều tra, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

Nhóm nghiên cứu cùng Viện Vật liệu xây dựng đã tham mưu cho Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 145/2009/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/7/2009; dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 và dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2001; đồng thời góp ý để Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Qua nghiên cứu, nhóm cũng đề xuất Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao cho các Bộ, ngành liên quan soát xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định 78/2018/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP...

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực, sự nghiêm túc của nhóm nghiên cứu Viện Vật liệu xây dựng trong quá trình thực hiện đề tài, đặc biệt là việc đầu tư thời gian, công sức khảo sát, phân tích, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế liên quan đến quy trình biên soạn và quản lý hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhằm phục vụ tốt nhất nội dung nghiên cứu.

Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm đã hoàn thành đầy đủ những nội dung, nhiệm vụ theo hợp đồng. Hồ sơ nghiệm thu đề tài đảm bảo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành. Báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú, đề xuất được những văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời phù hợp điều kiện thực tiễn hiện nay.

Hội đồng cũng góp ý nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn căn cứ pháp lý thực hiện đề tài; rà soát, biên tập, chỉnh sửa các lỗi chế bản, lỗi đánh máy đảm bảo nội dung báo cáo ngắn gọn, súc tích hơn.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)