Đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2005

Thứ tư, 03/05/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/4/2006 Bộ Xây dựng đã ra Công văn số 755/BXD-KTTC gửi các Tổng công ty, Công ty độc lập về việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2005.
Để thi hành Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và Chỉ thị số 15/2006/CT-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của nhà nước. Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty, Công ty độc lập thuộc Bộ thực hiện một số công tác sau đây:
- Tổ chức tự kiểm tra, soát xét lại việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản nhà nước và công tác quản lý cán bộ của cơ quan, đơn vị mình để kịp thời phát hiện những yếu kém, tồn tại; có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm gồm cả xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.
- Căn cứ kết quả tự kiểm tra và các quy định về xếp loại doanh nghiệp để tự đánh giá, xếp loại năm 2005 cho doanh nghiệp mình.
- Báo cáo xếp loại doanh nghiệp kèm theo báo cáo tài chính năm 2005, báo cáo tự kiểm tra gửi về Bộ Xây dựng Vụ Kinh tế tài chính trước ngày 30/5/2006 để Bộ xem xét và tổng hợp báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước.
Bộ yêu cầu các Tổng công ty, Công ty độc lập thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đảm bảo thời gian theo quy định trên.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)