Bắc Ninh: Tạo chuyển biến cải cách hành chính ngành xây dựng

Thứ ba, 30/01/2024 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng, sở Xây dựng tập trung thực hiện hiệu quả hoạt động này. Kết quả năm 2023, sở Xây dựng đạt trên 90 điểm đứng thứ 2 trong khối các sở, ban, ngành về chỉ số CCHC.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hoàn: Để đạt kết quả trên, trong năm 2023 và những năm trước đây sở thường xuyên phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ về chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của Trung ương, tỉnh Bắc Ninh. Ban lãnh đạo sở yêu cầu toàn ngành triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, thông báo, kết luận của cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan đến CCHC. Sở giao cho Văn phòng là đầu mối thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch CCHC hàng năm. Thông qua đó phát hiện những tồn tại, hạn chế và tổ chức khắc phục kịp thời, mang lại kết quả tích cực trong công tác CCHC. Trong năm 2023, đơn vị tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số DDCI Bắc Ninh và các chỉ số quản trị địa phương nhằm phân tích chuyên sâu, quán triệt cán bộ công chức, người lao động về thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả CCHC.

Ngành cũng chủ động duy trì việc công bố, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và đăng tải trên trang thông tin điện tử để các tổ chức, công dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện. Hiện nay, 60 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành (100%) được tiếp nhận, xử lý tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Sở còn thường xuyên theo dõi, cập nhật, rà soát các TTHC nhằm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định của pháp luật. Trong năm, sở tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 4 quyết định công bố về TTHC mới; 2 văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. phát triển nhà ở. Với tinh thần cải cách thực chất, hiệu quả, toàn ngành tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến; duy trì bộ phận giải quyết TTHC theo hình thức “5 tại chỗ”. Triển khai tốt các nhiệm vụ về: Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử; rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC theo Kế hoạch và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả năm 2023, sở tiếp nhận xử lý 1.644 hồ sơ, đúng hạn 100%, trong đó giải quyết sớm 97,6%, đúng hạn 2,3%, không có hồ sơ bị chậm. Trong đó, xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 76%, giải quyết công việc theo đề án “5 tại chỗ” đối với 65 hồ sơ.

Hoạt động cải cách hành chính của ngành Xây dựng góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Hoạt động xây dựng và phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử, sở ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, duy trì 100% phòng, ban, đơn vị trực thuộc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và tạo lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% văn bản đi được gửi dưới dạng điện tử; 100% công chức sử dụng thư điện tử công vụ; duy trì và nâng cao hiệu quả Trang thông tin điện tử của sở; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Coi trọng yếu tố con người trong công tác CCHC, sở quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện có hiệu quả các quy định của tỉnh, Trung ương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Để nâng cao chất lượng, trong năm, sở cử nhiều lượt cán bộ tham dự các hội thảo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Trong đó, có nhiều nội dung liên quan đến hoạt động CCHC, nhất là tác phong, tinh thần, trách nhiệm của người thực thi công vụ trong quá trình tiếp dân...
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Xây dựng tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác CCHC. Trong đó, tập trung rà soát, đề xuất bãi bỏ những văn bản, thủ tục không phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; nâng cao hiệu quả việc phân cấp quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành về cơ sở. Tiếp tục lấy hoạt động CCHC, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC làm tiêu chí quan trọng trong công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)