Hà Nội: Hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06

Thứ tư, 10/01/2024 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký Văn bản số 29/UBND-KSTTHC về việc hợp nhất Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06; xây dựng Kế hoạch công tác Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2025.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ (thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số) chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố (thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 Thành phố), Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Đề án 06 Thành phố; hoàn thiện dự thảo Quyết định kiện toàn, Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo sau khi hợp nhất, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định trước ngày 15/01/2024.

Đối với việc xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06/Thành phố năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2025, UBND Thành phố thống nhất xây dựng 01 Kế hoạch tổng thể chung về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06/Thành phố trên cơ sở xác định các nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ chi tiết cho từng mảng lĩnh vực chuyên đề giai đoạn 2024 - 2025 và Kế hoạch công tác năm 2024.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ xác định nhiệm vụ cụ thể công tác cải cách hành chính và các nội dung chỉ số Sipas, Papi, Par Index; Sở Thông tin và Truyền thông xác định nhiệm vụ cụ thể công tác chuyển đổi số và các nội dung chỉ số ICT Index, DTI; Công an Thành phố xác định nhiệm vụ cụ thể của Đề án 06 Thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện chỉ số PCI, PGI; Sở Khoa học và Công nghệ xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 10/6/2020 của Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. UBND Thành phố yêu cầu thời hạn hoàn thành xác định nhiệm vụ là 12/01/2024.

Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành được giao thực hiện nhiệm vụ, thống nhất phương án hoàn thiện Kế hoạch tổng thể; tổ chức phiên họp hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể (dự kiến vào ngày 17/01/2024).

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)