Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính

Thứ sáu, 08/12/2023 14:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

Đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ - Ảnh minh họa

Kiên quyết phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC ngay trong quá trình dự thảo văn bản

Theo đó, UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính (TTHC), kiên quyết phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC ngay trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC của Trung ương, Thành phố để đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân cấp bảo đảm việc phân cấp phù hợp, khả thi nhằm giảm tầng nấc, khâu trung gian, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời rà soát toàn bộ văn bản thuộc thẩm quyền ban hành, tham mưu ban hành và các công việc mà sở, ban, ngành Thành phố thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao để công bố TTHC nội bộ tại cơ quan, đơn vị, trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố TTHC nội bộ giữa các cơ quan thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trong tháng 12/2023. 

Công khai 100% TTHC nội bộ đã công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Rà soát đối với ít nhất 50% trên tổng số TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý để ban hành phương án đơn giản, đề xuất phương án đơn giản hóa bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trong tháng 12/2023; 50% TTHC còn lại hoàn thành trong tháng 12/2024.

Đảm bảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp, khả thi

UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Trung ương mà Thành phố là đối tượng thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong quá trình rà soát, đơn giản hóa các TTHC này để đảm bảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp, khả thi.

Chủ tịch UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC của Trung ương, Thành phố để đề xuất phân cấp theo quy định. Rà soát toàn bộ văn bản thuộc thẩm quyền ban hành và các công việc mà cơ quan, đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao để công bố đầy đủ các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền; hoàn thành trong tháng 12/2023. Công khai 100% TTHC nội bộ đã công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

Rà soát đối với ít nhất 50% trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền, đề xuất phương án đơn giản hóa bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trong tháng 12/2023; 50% TTHC còn lại hoàn thành trong tháng 12/2024.

Kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC nội bộ ngay trong quá trình ban hành văn bản

UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC nội bộ ngay trong quá trình ban hành văn bản thuộc thẩm quyền. Chủ động rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Trung ương, Thành phố mà cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong quá trình rà soát, đơn giản hóa các TTHC này để bảo đảm phương án cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp, khả thi.

Văn phòng UBND Thành phố công khai 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đã công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và trên trang thông tin điện tử của UBND Thành phố, hoàn thành trong tháng 12/2023.

Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về phân cấp giải quyết TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ; tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc lồng ghép trong báo cáo công tác cải cách TTHC trình UBND Thành phố.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)