Hà Nội: Kết luận kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng

Thứ tư, 12/07/2023 15:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) vừa có Thông báo số 23/TB-ĐKT, ngày 4/7/2023, kết luận kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng.

Theo Thông báo, để triển khai công tác kiểm soát TTHC, lãnh đạo Sở Xây dựng đã quan tâm, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác này tại đơn vị. Từ năm 2021 đến tháng 5/2023, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND Thành phố ban hành 09 Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành/sửa đổi/bổ sung và Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Hiện nay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở gồm 06 đồng chí: 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Sở kiêm Trưởng Bộ phận, 01 công chức thực hiện nhiệm vụ thu phí, 04 công chức thuộc các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện chuyên trách tiếp nhận hồ sơ tại tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đồng thời cũng bố trí 04 đồng chí cán bộ dự phòng (là công chức các phòng, ban, đơn vị chuyên môn) để trực thay thế. Các trang thiết bị làm việc của cán bộ, công chức được trang bị đầy đủ như máy tính, máy in, máy scan, bàn ghế làm việc đảm bảo theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở được bố trí đầy đủ các trang thiết bị cơ bản (máy điều hòa nhiệt độ, máy vi tính, hệ thống camera ghi âm ghi hình, máy fax, máy điện thoại,...), máy lấy số tự động, máy tính kết nối mạng tra cứu, bàn ghế ngồi chờ...tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện TTHC tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng đã thực hiện kiện toàn cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC gồm 01 Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở và 01 chuyên viên thuộc Văn phòng Sở. Việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở, cán bộ công chức các đơn vị trực thuộc làm công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC được đơn vị thực hiện hằng năm. Việc rà soát, niêm yết, công khai thủ tục hành chính, hướng dẫn phản ánh, kiến nghị được thực hiện đúng quy định. 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động kiểm soát TTHC, Sở Xây dựng vẫn còn có một số thiếu sót, hạn chế. Cụ thể, việc trình công bố TTHC, Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành các Quyết định công bố danh mục TTHC, tuy nhiên, việc trình công bố còn chậm, muộn theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Bên cạnh đó, Sở đã trình UBND Thành phố ban hành nhiều Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC, tuy nhiên, một số Quyết định do Sở tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành còn chậm muộn so với quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Sở Xây dựng đã niêm yết các Quyết định công bố danh mục TTHC, tuy nhiên chưa cập nhật các nội dung TTHC theo Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành.

Sở Xây dựng đã tham mưu việc triển khai rà soát, đánh giá TTHC; xây dựng quy chế, quy trình liên thông TTHC. Tuy nhiên, việc xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC trong lĩnh vực xây dựng chưa đảm bảo theo thời gian, tiến độ UBND Thành phố đã giao. Việc tham mưu trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố TTHC nội bộ còn chậm muộn, chưa đảm bảo về thời hạn, tiến độ theo Kế hoạch của UBND Thành phố. 

Việc giải quyết hồ sơ TTHC, qua kiểm tra xác xuất 51 hồ sơ giải quyết TTHC, Đoàn kiểm tra xác định còn một số hạn chế, thiếu sót như: Về tuân thủ quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, tại một số hồ sơ giải quyết TTHC, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ ghi chưa đầy đủ thông tin theo quy định; Một số TTHC còn thừa hoặc thiếu thành phần hồ sơ; Việc giải quyết TTHC chậm, muộn so với quy định.

Để công tác kiểm soát TTHC đi vào nề nếp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Đoàn Kiểm tra kiến nghị Sở Xây dựng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác kiểm soát TTHC; quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp để kiểm soát TTHC; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết TTHC. Phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trong việc giải quyết TTHC liên thông liên quan đến nhiều Sở, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong việc thực hiện các chế độ tài chính đối với công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là các chế độ cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC, bảo đảm kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật và của Thành phố. Tăng cường nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại đơn vị; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các TTHC.

Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC tại Sở đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra trong Thông báo kết luận này để kịp thời chấn chỉnh, xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói chung và việc giải quyết TTHC nói riêng tại Sở Xây dựng. Rà soát, xử lý, giải quyết dứt điểm các hồ sơ TTHC đang chậm, muộn cho công dân, tổ chức; thực hiện việc xin lỗi công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy định. Chủ động rà soát, nghiên cứu xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC đối với các TTHC phải lấy ý kiến nhiều đơn vị; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các TTHC trong lĩnh vực Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt.

Kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố, căn cứ nội dung Thông báo kết luận này để tổng hợp trong việc chấm điểm cải cách hành chính năm 2023. Giao Ban Thi đua khen thưởng, căn cứ nội dung Thông báo kết luận này đưa vào nội dung phục vụ công tác bình xét thi đua đánh giá năm 2023. Giao Văn phòng UBND Thành phố thực hiện công khai Thông báo kết luận theo quy định; theo dõi, đôn đốc (tổng hợp vào báo cáo Quý công tác kiểm soát TTHC) việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận này của Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)