Hà Nội: Phê duyệt phương án ủy quyền giải quyết đối với 617 thủ tục hành chính

Thứ năm, 24/11/2022 14:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Quyết định số 4610/QĐ-UBND, phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, có 617 TTHC được ủy quyền, trong đó, ủy quyền từ UBND Thành phố về Sở là 162 TTHC; từ UBND Thành phố về UBND cấp huyện là 5 TTHC; từ Chủ tịch UBND Thành phố về các Sở là 3 TTHC; từ Chủ tịch UBND Thành phố về Chủ tịch UBND cấp huyện là 17 TTHC; từ Sở về Trưởng phòng là 222 TTHC; từ Sở về UBND cấp huyện là 82 TTHC; từ Sở về UBND cấp xã là 1 TTHC; từ phòng thuộc Sở về phòng thuộc UBND cấp huyện là 30 TTHC; từ UBND cấp huyện về Trưởng phòng cấp huyện là 71 TTHC; từ UBND cấp huyện về cấp xã là 18 TTHC; từ UBND cấp huyện về Ban Quản lý KCN&CX là 4 TTHC; từ phòng thuộc UBND cấp huyện về Thủ trưởng cơ sở giáo dục là 2 TTHC.

Như vậy, cùng với 91 TTHC đã được phân cấp, ủy quyền thì tổng số TTHC của Thành phố được phân cấp, ủy quyền là 708 TTHC, chiếm gần 40% tổng số TTHC của Thành phố.

UBND Thành phố thống nhất các quyết định ủy quyền có hiệu lực từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trước khi hết hạn ủy quyền 60 ngày, các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá tính khả thi và tính thực tiễn, tham mưu việc tiếp tục thực hiện ủy quyền hoặc thực hiện phân cấp TTHC theo quy định của pháp luật.

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc trực tiếp ban hành: Các quyết định ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC; quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý xong trước ngày 30/11/2022; Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý, quy trình điện tử thực hiện TTHC xong trước ngày 20/12/2022…

Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện phương án ủy quyền giải quyết TTHC theo các quy định. Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị đảm bảo phủ hợp với thực tiễn thực hiện phương án phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC; hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng về nguồn lực nhân lực, tổ chức bộ máy, biên chế so với yêu cầu, khối lượng công việc của mỗi cấp, mỗi cơ quan; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảm bảo đủ yêu cầu, điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ khi được ủy quyền.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)