Tp Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thứ ba, 06/09/2022 14:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các Chỉ số liên quan công tác CCHC năm 2021 của TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC TP Phan Văn Mãi đánh giá, công tác CCHC có vai trò rất quan trọng, quyết định hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế xã hội của TP. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải thật sự quan tâm, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, rà soát việc giải quyết hồ sơ hành chính tại cơ quan, đơn vị để kịp thời khắc phục các vướng mắc, khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC và việc cải thiện các Chỉ số PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS tại TP đã có nhiều nỗ lực và mang lại kết quả lớn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của TP và mong muốn của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị cần quyết tâm khắc phục các tồn tại, tập trung thực hiện CCHC đồng bộ hơn. Trong đó, công tác hiện đại hóa nền hành chính và cải cách tài chính công cần được tập trung thực hiện để cải thiện các chỉ số CCHC.

Trong những tháng còn lại của năm 2022, để cải thiện các Chỉ số CCHC, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện tập trung xây dựng giải pháp chỉ đạo, điều hành, phân công, quản lý, giám sát, đôn đốc, nhắc việc; kết hợp đề ra tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; khắc phục, cải thiện các hạn chế theo lộ trình đề ra; đánh giá kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị đồng thời với công tác đánh giá cán bộ vào cuối năm.

Rà soát, đánh giá các hạn chế khách quan, chủ quan qua kết quả các Chỉ số của TP năm 2021; xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát huy các mặt làm được và có giải pháp hiệu quả để khắc phục hạn chế gắn với mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ động và duy trì thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp tầm quan trọng của công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhận sự đồng thuận, chia sẻ, đóng góp của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC với trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác và kết quả thực hiện các chỉ tiêu CCHC.

Tập trung các giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ trên cơ sở thông tin thu thập qua khảo sát; nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ tiện ích như thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích.

Đảm bảo tiến độ thực hiện chỉ đạo của cơ quan Trung ương, UBND TP đối với các nhiệm vụ được phân công, trong đó lưu ý đến lĩnh vực khiếu nại; chủ động xây dựng và thực hiện giải pháp khắc phục hạn chế, đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Chủ động phối hợp với các cơ quan hoặc báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC TP (thông qua Sở Nội vụ) các vụ việc chậm trễ trong phối hợp giải quyết công việc, hồ sơ thủ tục hành chính, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, xử lý trách nhiệm người đứng đầu của cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc chậm trễ, thiếu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Nghiêm túc tổ chức đối thoại giao tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp nhằm trực tiếp lắng nghe ý kiến góp ý và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời; đồng thời có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động đóng góp, hiến kế CCHC.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải thiện và khắc phục Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của UBND TP năm 2022.

Tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, thân thiện để người dân, doanh nghiệp tích cực và chủ động tham gia quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp và quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham vấn các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách tại địa phương cũng như giúp người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, nhận thức đúng và có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Công khai các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành kinh tế - xã hội theo quy định để minh bạch thông tin và giải thích, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân được biết và thực hiện. Quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm giải trình với người dân, doanh nghiệp về những vấn đề thuộc trách nhiệm, phạm vi, lĩnh vực phụ trách của ngành, địa phương thông qua tiếp xúc cử tri; đối thoại, tiếp công dân; chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND và qua số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cơ sở, người dân, doanh nghiệp về các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong xã hội.

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định.

Thực hiện nghiêm, trả lời, công khai đúng hạn các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Rà soát, bố trí công chức giữ chức vụ lãnh đạo đúng quy định, đảm bảo số lượng lãnh đạo của cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc ít hơn công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Tăng cường thông tin về kết quả đạt được của công tác CCHC trên các phương tiện truyền thông, nhất là các mô hình, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức; nắm chắc, am hiểu và quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức nhất là người giữ chức vụ lãnh đạo các chủ trương, đường lối, kế hoạch và các giải pháp thực hiện công tác CCHC của Trung ương, Thành ủy, UBND TP để triển khai thực hiện tại đơn vị.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được TP giao vốn triển khai trong năm 2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc tập trung củng cố dữ liệu hoàn thiện quy trình thủ tục hành chính, rà soát giảm thiểu các quy trình phức tạp.

UBND TP cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các tổ chức, đoàn thể quan tâm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi thực hiện thủ tục hành chính.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)