Phê duyệt 657 dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang

Thứ ba, 06/09/2022 14:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang.

Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang, địa chỉ http://dichvucong.bacgiang.gov.vn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 657 dịch vụ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang theo địa chỉ http://dichvucong.bacgiang.gov.vn. Trong đó, có (295 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 362 dịch vụ công trực tuyền một phần, cụ thể:

Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành là 473 dịch vụ (238 dịch vụ công trực tuyến một phần, 235 dịch vụ công trực tuyến toàn trình).

Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là 147 dịch vụ (94 dịch vụ công trực tuyến một phần, 53 dịch vụ công trực tuyến toàn trình).

Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là 37 dịch vụ (30 dịch vụ công trực tuyến một phần, 7 dịch vụ công trực tuyến toàn trình).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong vòng 20 ngày kể từ ngày phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐCP ngày 24/6/2022 của Chính phủ:
 
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định là dịch vụ công trực tuyên toàn trình.

 

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)