Bắc Ninh: Sở Xây dựng tiếp nhận, xử lý đúng hạn 429 hồ sơ, đạt 100%

Thứ ba, 26/07/2022 14:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

6 tháng đầu năm 2022 ngành Xây dựng thực hiện giảm thời gian xử lý các TTHC đã công bố, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, phát huy hiệu quả bộ phận xử lý TTHC “4 tại chỗ”, thực hiện Đề án “5 tại chỗ” với 9 TTHC, tích hợp 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, triển khai Đề án số hoá ngành xây dựng…Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Công bố công khai các quy hoạch xây dựng được duyệt, các dự án kêu gọi đầu tư xây dựng, minh bạch hóa tiếp cận thông tin quy hoạch.

Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Kết quả 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng tiếp nhận xử lý 429 hồ sơ, đúng hạn 100%, trong đó giải quyết sớm 418 hồ sơ (tỷ lệ 97,43%), đúng hạn 11 hồ sơ (tỷ lệ 2,57%), không có hồ sơ bị chậm. Giải quyết công việc theo Đề án “5 tại chỗ”: Đã tiếp nhận 22 hồ sơ, xử lý xong sớm 22 hồ sơ, đạt 100%, không có tình trạng chậm thời gian giải quyết.

Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết TTHC, giảm thời gian xử lý các công việc, Sở Xây dựng tăng cường: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy nhanh tiến độ dự án chuyển đổi số Ngành xây dựng; nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tạo sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân, góp phần để nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh; công bố công khai các thông tin quy hoạch, dự án kêu gọi đầu tư…

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)