Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 – 2025

Thứ hai, 16/05/2022 14:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị về Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025.

Trong chỉ thị, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện tập trung triển khai thực hiện 2 nhóm giải pháp.

Thứ nhất là các giải pháp CCHC để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị. Cụ thể, huy động mọi nguồn lực của xã hội để phục vụ cho công tác CCHC, trong đó tập trung xây dựng và phát huy nguồn lực tham gia phát triển khoa học và công nghệ đáp ứng quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh của TP; thống nhất quan điểm đầu tư cho CCHC là đầu tư cho sự phát triển với phương châm là “đã nói phải làm”, giải quyết dứt điểm, chất lượng, đúng tiến độ, lấy sản phẩm, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan làm thước đo; lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, trên tinh thần “của dân, do dân, vì dân”, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân; có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ nâng cao khả năng cạnh tranh, khuyến khích sáng tạo.

Chủ động rà soát và báo cáo cấp ủy cùng cấp để xây dựng bổ sung các chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác CCHC trong phạm vi quản lý phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP, từng ngành, địa phương; đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu phải thể hiện vai trò nêu gương trong chấp hành thực hiện CCHC; chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong phạm vi quản lý của mình; triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về kết quả thực hiện CCHC, chỉ số CCHC tại cơ quan, đơn vị gắn với công tác đánh giá, xếp loại hàng năm.

Tiếp tục quyết tâm trong sắp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo 100% cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện cơ chế cạnh tranh công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch và đổi mới trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt chú trọng thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Thứ hai là các giải pháp CCHC để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, các đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức đối thoại giao tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp nhằm trực tiếp lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời; đồng thời có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp đóng góp, hiến kế CCHC.

Chủ động và duy trì thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thực hiện CCHC nhằm nâng cao nhận thức, thái độ tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân và doanh nghiệp và nhận sự đồng thuận, chia sẻ, đóng góp của người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong giải quyết công việc.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND TP, UBND TP ban hành; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Thường xuyên rà soát đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính đúng theo quy định; đẩy nhanh việc chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tập trung triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Tập trung kiện toàn và nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp khi tiếp xúc, hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ động rà soát các quy định về thủ tục hành chính để kịp thời trình Chủ tịch UBND TP công bố thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất Chủ tịch UBND TP cập nhật Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.

Đề cao trách nhiệm và sự chủ động của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp, tham mưu UBND TP giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Cơ quan, đơn vị nào chậm trễ trong công tác phối hợp thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 922 của UBND TP về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM và tích hợp, vận hành, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung để phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện trao đổi 100% văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật); đảm bảo 100% cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử TP trong trao đổi công việc; ứng dụng hiệu quả truyền hình trực tuyến trong các cuộc họp đến tận cơ sở; 100% cơ quan, đơn vị áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động.

Qua một năm triển khai thực hiện Quyết định số 1191 của Chủ tịch UBND TP, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, UBND các cấp; sự đồng thuận, chung tay của người dân và doanh nghiệp, công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thay đổi phương thức làm việc phù hợp, thích ứng với công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC đi vào nề nếp, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức; công tác cải cách bộ máy hành chính, cải cách công vụ được các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện bằng nhiều hình thức; công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa và xây dựng chính quyền điện tử có nhiều đột phá, chuyển biến mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)