Hà Nội: Xác định 8 nhóm nội dung kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Thứ ba, 04/01/2022 14:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo kế hoạch, Hà Nội xác định 8 nhóm nội dung trong công tác kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, sẽ nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

Thành phố sẽ quy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong kiểm soát và cải cách TTHC.

Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai, minh bạch trong việc tiếp cận, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về TTHC và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính.

Bên cạnh đó, rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, tập chung kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và việc giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố. Rà soát, chuẩn hóa TTHC của các cấp trên địa bàn thành phố. Bảo đảm tất cả các TTHC được công khai theo quy định của pháp luật và quy định của thành phố.

Kiểm soát chặt chẽ TTHC trong dự thảo quyết định công bố TTHC do các sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND thành phố công bố theo thẩm quyền; tăng cường công khai, minh bạch TTHC. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định pháp luật. Thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã, chú trọng việc triển khai thực hiện đổi mới mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố. Tăng cường dụng CNTT trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Thành phố cũng xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2022. Bảo đảm chất lượng thẩm định, đánh giá tác động của TTHC được quy định trong dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung của kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)