Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/12/2021 13:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để tổ chức thực hiện tốt Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích chính là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất, qua đó tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đến năm 2025, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ hạng từ 10 - 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tăng bình quân mỗi năm từ 5- 8 bậc; phấn đấu đến năm 2025 xếp thứ hạng từ 25 - 30/63 tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, 90% các Trang/Cổng Thông tin điện tử trong tỉnh có chuyên mục tuyên truyền về CCHC; 100% cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cấp huyện xây dựng được chuyên trang, chuyên mục về CCHC định kỳ hàng tháng; 100% đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn tiếp phát các chương trình tuyên truyền về CCHC.

Có 8 nội dung tuyên truyền cụ thể là công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cái cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; nâng cao chỉ số CCHC (PAR Index), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)