Triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của TP Hà Nội

Thứ tư, 22/09/2021 13:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/9, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, từ tháng 9/2021, Sở Nội vụ Hà Nội dự kiến sẽ lấy 211 mẫu phiếu điều tra xã hội học để đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của thành phố. Trong đó, 50 người là đại biểu HĐND thành phố; 57 người là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; 95 người là lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn thành phố; 9 người là lãnh đạo UBND cấp huyện. Ngoài ra, Sở Nội vụ lấy mẫu phiếu từ người dân, doanh nghiệp để thực hiện điều tra xã hội học về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS).

Sau khi hoàn thành nội dung trên, trong tháng 01/2022, Sở Nội vụ sẽ tổ chức đánh giá và tự chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, tiến độ thời gian trách nhiệm trong triển khai kế hoạch phải xác định rõ ràng, phù hợp với điều kiện cụ thể. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện kế hoạch xác định đánh giá, tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

Việc đánh giá, chấm điểm đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đồng thời, bảo đảm thời gian hoàn thành việc đánh giá, tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của thành phố và gửi báo cáo kết quả kèm theo tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

* Ngày 20/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4210/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, bộ tiêu chí xác định PAR Index áp dụng cho các sở, quận, huyện được cấu trúc thành 8 nội dung đánh giá. Cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC); xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thang điểm đánh giá nội dung trên là 100 điểm, trong đó điểm đánh giá qua thẩm định tối đa là 70/100; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học tối đa là 30/100. 

Đánh giá của Hội đồng Thẩm định, gồm: Các sở, các quận, huyện tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí được quy định trong PAR Index và hướng dẫn của Sở Nội vụ; điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị được Hội đồng Thẩm định của thành phố thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh (nếu cần thiết).

Đánh giá qua điều tra xã hội học, gồm: Các tiêu chí đánh giá qua điều tra xã hội học được quy định trong PAR Index; bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí được đánh giá qua điều tra xã hội học quy định trong PAR Index.

Theo quy định, điểm đạt được là tổng hợp điểm qua điều tra xã hội học và điểm Hội đồng Thẩm định thành phố thẩm định, đánh giá và là căn cứ xác định PAR Index của từng cơ quan, đơn vị. Chỉ số thành phần theo nội dung, tiêu chí được xác định bằng tỷ lệ phần trăm giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng nội dung, tiêu chí.

UBND thành phố giao các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai việc xác định PAR Index trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)