Văn phòng UBND tỉnh Sơn La chủ động, tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính

Thứ sáu, 18/06/2021 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh Sơn La đã chủ động, tích cực, đôn đốc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Trong công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương pháp, triển khai thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến tích cực.

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức và phục vụ nhiều cuộc họp trực tuyến góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sơn La.

Ngay từ đầu năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo đó, đề ra 9 nhóm công việc và 20 nhiệm vụ cụ thể gồm: xây dựng, ban hành văn bản tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện rà soát, đánh giá, công bố thủ tục hành chính; thực hiện công khai thủ tục hành chính; tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tập huấn, kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; công tác thông tin báo cáo, học tập kinh nghiệm về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục triển khai Đề án thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại đối với phường, thị trấn và một số xã trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, các Nghị quyết, kế hoạch của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sơn La. Thực hiện có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. 6 tháng qua, Văn phòng đã thẩm tra 17 dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC các ngành: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

Nguồn: Sonla.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)