Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thứ năm, 17/06/2021 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Hà Nam, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1416/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung Kế hoạch là: Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của tỉnh đáp ứng việc cung cấp DVCTT mức độ 4 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; áp dụng cơ chế đăng nhập một lần (SSO), đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC và kết nối hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến toàn quốc; Cung cấp các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia các DVCTT do các cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp.

Để kế hoạch cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức 4 hoàn thành đúng tiến độ, các nhiệm vụ, giải pháp đưa ra gồm: Rà soát, hiệu chỉnh Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đáp ứng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện đáp ứng việc xử lý theo DVCTT mức độ 4; các sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Cung cấp 100% các DVCTT đủ điều kiện lên mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong năm 2021. Đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, cần ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho đến trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp; công khai đầy đủ, đúng quy định các TTHC đã được công bố trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Thường xuyên rà soát, cập nhật khi có sự thay đổi, điều chỉnh về TTHC; tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp; nghiên cứu giảm thời gian xử lý đối với các DVCTT để khuyến khích người dân tham gia sử dụng; minh bạch thông tin với người dân: nhắn tin, thư điện tử (email), công khai thông tin trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, chủ động trong việc cung cấp thông tin; nâng cao trình độ của đội ngũ công chức, viên chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết TTHC; hằng năm có chính sách khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 vượt chỉ tiêu và số lượng hồ sơ phát sinh cao.

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện, cụ thể:

Sở Thông tin và Truyền thông: Rà soát, đánh giá hệ thống phần mềm Dịch vụ công của tỉnh, nâng cấp, hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đáp ứng được các quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật theo hướng dẫn để đẩy nhanh quá trình cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 đạt hiệu quả; theo dõi khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành, khai thác, xử lý công việc trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp với VNPT Hà Nam triển khai cung cấp DVCTT mức độ 4 theo đúng tiến độ; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền hiệu quả về DVCTT để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích từ việc sử dụng DVCTT; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết; phối hợp, ký kết với các đơn vị cung cấp chức năng, nền tảng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC, quy trình giải quyết TTHC được chuẩn hóa để đảm bảo điều kiện triển khai, cung cấp DVCTT mức độ 4; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân giao tại Kế hoạch này.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:  Tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị mình; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên hệ thống Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; cập nhập đầy đủ thông tin, biểu mẫu kèm theo trên hệ thống và chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử về giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện ký số văn bản điện tử trong quá trình giải quyết, xử lý DVCTT mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng DVCTT do các cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

VNPT Hà Nam: Thực hiện cấu hình, cập nhật thông tin, quy trình điện tử đối với các TTHC cung cấp DVCTT mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; nâng cấp, hiệu chỉnh Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo đáp ứng được các quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật; phối hợp các đơn vị cung cấp chức năng, nền tảng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; phối hợp với các cơ quan cập nhật danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 để triển khai cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam: Tuyên truyền những lợi ích khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và danh mục TTHC thực hiện mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT mức độ 3, 4.

Nguồn: Hanam.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)