Cà Mau: Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Thứ năm, 27/05/2021 14:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, hệ thống hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa.

Theo đó, rà soát tất cả các thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của tỉnh và tất cả mã hồ sơ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc diện công khai, không công khai kèm theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đã được kết nối, tích hợp với mã hồ sơ, dữ liệu thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng bộ nội dung và trạng thái giải quyết hồ sơ của thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Nội dung rà soát, hệ thống hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để làm cơ sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Rà soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính được quy định tại phụ lục số 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Thông qua việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để kịp thời công bố, phê duyệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả thủ tục hành chính, danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của tỉnh. Chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (Cổng Dịch vụ công quốc gia); mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)