Bắc Giang triển khai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2021

Thứ hai, 25/01/2021 14:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2021.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh. Ảnh minh họa: BGP/Bình Minh

Theo đó, nội dung tập trung vào tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC đối với sự phát triển.

Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC đối với sự phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh trong giai đoạn mới, đặc biệt là mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hướng đến quyết tâm “xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các thủ tục hành chính (TTHC) đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số CCHC (PAR INDEX) tỉnh Bắc Giang.

Tuyên truyền trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ CCHC; việc đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

Tuyên truyền nội dung, nhiệm vụ CCHC bao gồm: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; cải cách công vụ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử.

Tuyên truyền nỗ lực của bộ máy hành chính nhà nước tỉnh trong phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2021 như: Tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4, phấn đấu đạt 20% trở lên; số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 05% trở lên; số hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt đạt 20% trở lên. Đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông các cấp, phù hợp với Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang, phiên bản 2.0; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông 3 cấp (tỉnh - huyện - xã), tích hợp với Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh. Phấn đấu tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại cấp tỉnh đạt 90%, cấp huyện đạt 80%, cấp xã đạt 60%; Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Bắc Giang kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đạt tỷ lệ từ 30% trở lên.

Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC (Đầu mối tiếp nhận phản  ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư: Ứng dụng BacGiangTCT; Số điện thoại Zalo 0848000000; Số điện thoại đường dây nóng 19006118 hoặc cho ý kiến đánh giá khi Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư về khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang gửi Phiếu khảo sát); chất lượng cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; nỗ lực cải thiện Chỉ số CCHC (PAR INDEX), nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh; bảo đảm 100% TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ngành được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Biểu dương những điển hình tiên tiến, hiệu quả thực hiện CCHC ở các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phê phán những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; việc làm trì trệ của các ngành, các cấp trong  giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)