Hà Nội: Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã

Thứ tư, 04/11/2020 11:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4825/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội (gọi tắt là Hội đồng) gồm có các thành viên:

Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND Thành phố; Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Nội vụ. Các Thành viên: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chánh Thanh tra Thành phố; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. 

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2020 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã; Thẩm định điểm tự chấm của các Sở, các Huyện và quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với từng Sở, từng Huyện.

Xem xét báo cáo kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở, các Huyện; Trình UBND Thành phố phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở, các Huyện; Nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố xây dựng Chỉ số đánh giá kết quả CCHC giai đoạn 2021 - 2025 và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC hàng năm của các Sở, các Huyện.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và theo nội dung công việc tại Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố. Kết quả thẩm định có giá trị khi có trên 50% số thành viên Hội đồng dự họp (hoặc được hỏi ý kiến) tán thành. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ cùa Hội đồng; chủ trì, kết luận các cuộc họp của Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm: tham mưu tổ chức các cuộc họp của Hội đồng (hoặc xin ý kiến các thành viên Hội đồng); trình UBND Thành phố kết quả thẩm định của Hội đồng sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng. Giám đốc Sở Nội vụ sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực và nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên Hội đồng làm việc kiêm nhiệm, có trách nhiệm thẩm định kết quả thực hiện công tác CCHC theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách, quản lý; được sử dụng bộ máy, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và con dấu của cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)