Đăk Lắk: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

Thứ tư, 07/10/2020 14:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/10,  Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk  (Đoàn kiểm tra số 1570) đã kiểm tra tại Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thời gian qua, công tác CCHC tiếp tục được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản đạt được mục tiêu, kế hoạch CCHC đề ra, góp phần tạo chuyển biến trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Sở, nhất là trong công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch....

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, phù hợp với tình hình hoạt động của Sở. Việc áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được duy trì khá tốt, đạt hiệu quả thiết thực trong việc cải tiến lề lối làm việc, giúp lãnh đạo kiểm soát được quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục. Công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị ngày càng có những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Xây dựng

Trong 06 tháng đầu năm 2020: 41/41 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được công khai; trong đó 08 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 19,5%, và 32 thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 78,04%; 01 thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết ở mức độ 2 đạt tỷ lệ 2, 4%; tỷ lệ văn bản được ký số đạt 100% (4.332 văn bản được ký số).

Ngoài ra, Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng cũng đã cung cấp đầy đủ các thông tin về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc; thông tin về lãnh đạo cơ quan; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và các văn bản có liên quan đến ngành và lĩnh vực Xây dựng... để các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân và người dân có thể nắm bắt được các thông tin, giảm bớt giấy tờ và rút ngắn thời gian thu thập dữ liệu từ đó góp phần nâng cao hiệu quả làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại Sở Xây dựng còn một số tồn tại, hạn chế như: cơ sở hạ tầng, hệ thống trang bị thiết bị chuyên dụng đảm bảo an ninh thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đảm bảo yêu cầu; kinh phí bố trí cho công tác CCHC còn khó khăn, cán bộ phụ trách công tác CCHC phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ ...

Đoàn Kiểm tra cũng đã ghi nhận một số đề xuất kiến nghị của đơn vị liên quan đến công tác kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức tâp huấn năng cao năng lực trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT cho công chức làm công tác chuyên trách CCHC; bố trí kinh phí cho công tác CCHC; công tác hiện đại hoá hệ thống thiết bị về ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác chuyên môn cho các Sở, ngành …

Sau đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ mời các đơn vị được kiểm tra nghe báo cáo kết quả kiểm tra tại UBND tỉnh bằng hình thức họp trực tuyến.

Nguồn: Daklak.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)