Kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 25/08/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 873/QĐ-BXD về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Vũ Văn Phấn, Chánh Văn phòng Bộ: Tổ trưởng, hoạt động kiêm nhiệm;

2. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Tổ phó, hoạt động kiêm nhiệm;

3. Bà Ma Thị Luận, Chuyên viên Văn phòng Bộ, Tổ phó chuyên trách;

4. Ông Trần Trọng Hường, Chuyên viên chính Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, biệt phái về Văn phòng Bộ - Thành viên, hoạt động chuyên trách;

5. Bà Đỗ Thị Huệ, Chuyên viên Vụ Pháp chế, biệt phái về Văn phòng Bộ - Thành viên, hoạt động chuyên trách;

6. Bà Nghiêm Thị Thuý Giang, Chuyên viên Trung tâm Thông tin, biệt phái về Văn phòng Bộ - Thành viên, hoạt động chuyên trách;

7. Ông Nguyễn Việt Khoa, Chuyên viên Thanh tra Xây dựng, biệt phái về Văn phòng Bộ - Thành viên, hoạt động chuyên trách;

8. Ông Đinh Xuân Ngoạn, Viên chức Thanh tra Xây dựng, biệt phái về Văn phòng Bộ - Thành viên, hoạt động chuyên trách;

Vị trí, chức năng, trách nhiệm, quan hệ công tác của Tổ công tác thực hiện theo quy định của phụ lục số III, ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Chế độ với các Thành viên Tổ công tác:

- Tổ phó và các thành viên chuyên trách: (số thứ tự từ 3-8) ngoài lương cơ bản, được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với hệ số là 0,6.

- Tổ trưởng, Tổ phó kiêm nhiệm: ngoài lương cơ bản và phụ cấp chức vụ Lãnh đạo hiện hưởng, được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc như các thành viên chuyên trách của Tổ công tác.

- Kinh phí hỗ trợ việc rà soát thủ tục hành chính được cấp từ nguồn chi thường xuyên của Bộ. Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo lập dự toán kinh phí hỗ trợ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1249/QĐ-BXD ngày 10/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 873/QĐ-BXD
 
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)