Tỷ lệ đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt 63% yêu cầu

Thứ sáu, 02/09/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ, tính đến nay, các Bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và dự thảovăn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền để đơn giản hóa3.037 thủ tục hành chính (TTHC) trên tổng số khoảng 4.800 TTHC phải đơngiản hóa, đạt tỷ lệ 63%.

Ảnh minh họa

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng đã chủ động ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực thi phương án đơn giản hóa của 3.636 TTHC đang được thực hiện tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Tuy nhiên, một số Bộ, ngành, địa phương thực hiện chưa nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, công khai và minh bạch TTHC, cũng như cập nhật những TTHC này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đánh giá tác động các quy định về TTHC trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chế độ thông tin báo cáo, thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC.

Do đó, để đảm bảo việc hoạt động kiểm soát TTHC được thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC, các Bộ, ngành, địa phương cần chú trọng kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các Vụ, Cục, sở, ngành, UBND cấp huyện, xã.

Qua đó, xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về TTHC, các cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch TTHC trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, cũng như việc chậm trễ sửa đổi các quy định về TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và không hiệu quả theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Kết quả thực hiện trong công tác cải cách TTHC góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của Bộ, ngành, góp phần nâng cao năng lực công tác cũng như chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó, tạo niềm tin của nhân dân vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.
 
Theo : www.chinhphu.vn
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)